Төрийн бодлого бодлогын шинжилгээ мэдлэг шалгах тест

"Төрийн бодлого бодлогын шинжилгээ мэдлэг шалгах тест" цааш унших »
Лекц 8 чиглүүлэг: Бодлогын сурталчлан мэдээлэх үйл явц
Бодлогын сурталчлан мэдээлэх үйл явц   Лекцийн хичээлийн агуулга:   Бодлогыг сурталчлан мэдээлэх үйл явц Төрийн бодлогод хамаарах баримт бичгүүд
"Лекц 8 чиглүүлэг: Бодлогын сурталчлан мэдээлэх үйл явц" цааш унших »
Дадлага ажил 7 /ТББШ/

"Дадлага ажил 7 /ТББШ/" цааш унших »
Лекц 6 чиглүүлэг: Төрийн бодлогын хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ
Төрийн бодлогын хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ   Лекцийн хичээлийн агуулга:   Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний зорилго, чиг үүрэг Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний шинэ хандлага
"Лекц 6 чиглүүлэг: Төрийн бодлогын хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ" цааш унших »
Лекц 7 чиглүүлэг: Төрийн бодлогын шинжилгээ, бодлого судлах үйл явц
Төрийн бодлогын шинжилгээ, бодлого судлах үйл явц   Лекцийн хичээлийн агуулга:   Төрийн бодлогын шинжилгээ, түүний загварууд Бодлого судлах үйл явц
"Лекц 7 чиглүүлэг: Төрийн бодлогын шинжилгээ, бодлого судлах үйл явц" цааш унших »
Лекц 5 чиглүүлэг: Төрийн бодлого хэрэгжүүлэх үйл явц
 Төрийн бодлого хэрэгжүүлэх үйл явц Лекцийн хичээлийн  агуулга:   Төрийн бодлого хэрэгжүүлэх үйл явц, түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүд Бодлогын хэрэгжүүлэлт ба захиргааны эрх мэдэл
"Лекц 5 чиглүүлэг: Төрийн бодлого хэрэгжүүлэх үйл явц" цааш унших »
Семинар 4: Төрийн бодлого боловсруулах үйл явц
1.    Ардчилсан улс орнуудад улс төрийн нам, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, сонирхлын бүлгүүдээр дамжуулан тулгамдсан засаг төрийн сонорт хүргэдэг олон суваг механизм байдаг. Тэдгээрийн тодруулан жишээ гаргаж ярилцана уу?
"Семинар 4: Төрийн бодлого боловсруулах үйл явц" цааш унших »
Лекц 4 чиглүүлэг : Төрийн бодлого боловсруулах үйл явц
Төрийн бодлого боловсруулах үйл явц Лекцийн хичээлийн агуулга: -          Шийдвэрлэх асуудлыг тодорхойлох нь -          Бодлогын хувилбар боловсруулах нь -          Бодлогын шийдвэр гаргах загварууд
"Лекц 4 чиглүүлэг : Төрийн бодлого боловсруулах үйл явц" цааш унших »
Лекц 3 чиглүүлэг: Төрийн бодлогын үндэслэл, эрх зүйн орчин
Төрийн бодлогын үндэслэл, эрх зүйн орчин Лекцийн хичээлийн агуулга: Төрийн бодлогын үндэслэл, эрх зүйн орчин Төрийн оролцооны хязгаарлагдмал талууд Төрийн оролцооны болон зах зээлийн доголдлыг залруулах арга замууд
"Лекц 3 чиглүүлэг: Төрийн бодлогын үндэслэл, эрх зүйн орчин" цааш унших »
Дадлага ажил 2 /ТББШ/
Дадлагын хичээлээр уудараах даалгаврыг гүйцэтгэнэ. Доорх асуултанд үнэн зөв хариулснаар системийн орчин, орц, гарц болон тэдгээрийн дотоод хамаарлыг ойлгоход туслах бөгөөд төрийн бодлогыг цогц байдлаар харах боломж олгоно. Үүнд:
"Дадлага ажил 2 /ТББШ/" цааш унших »
Лекц 2 чиглүүлэг : Төрийн бодлогын тухай үзэл баримтлал, загварууд
Төрийн бодлогын тухай үзэл баримтлал, загварууд Лекцийн хичээлийн агуулга: -          Төрийн бодлогын үндсэн шинж, загварууд -          Төрийн бодлогын тухай үзэл баримтлал
"Лекц 2 чиглүүлэг : Төрийн бодлогын тухай үзэл баримтлал, загварууд" цааш унших »
Семинар 2: Бодлого болон институцийн харилцаа
Доорхи бодомжуудад хариулт өгч тус бүрд нь болон нэгдсэн дүгнэлт гаргаж тайлбарлан ярилцах \багаар ажиллана\
"Семинар 2: Бодлого болон институцийн харилцаа" цааш унших »
Дадлага ажил 1 /ТББШ/
Төрийн бодлого хичээлд холбогдох хууль, бодлогын баримт бичгүүд, сурах бичиг, гарын авлага нэмэлт материалын  жагсаалт гаргах
"Дадлага ажил 1 /ТББШ/" цааш унших »
Семинар 1: Бодлого судлалын үндсэн ойлголт
"Бодлого судлалын үндсэн ойлголт" сэдвийн агуулгаар: -       Төрийн бодлогын тодорхойлолтуудад анализ хийх -       Төрийн бодлогын онцлог шинжийг ярилцаж дүгнэлт бичих -       Төрийн бодлогод оролцогч талуудыг тодорхойл -       Төрийн бодлогын орчин, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг ангилан ярилцаж дүгнэлт бичих
"Семинар 1: Бодлого судлалын үндсэн ойлголт" цааш унших »
Лекц 1 чиглүүлэг: Бодлого, бодлого судлалын үндсэн ойлголт, үүсэл хөгжлийн тойм
Лекц: Бодлого, бодлого судлалын үндсэн ойлголт, үүсэл хөгжлийн тойм Лекцийн хичээлийн агуулга: Бодлого, бодлого судлалын үндсэн ойлголт Бодлого судлалын үүсэл хөгжлийн тойм
"Лекц 1 чиглүүлэг: Бодлого, бодлого судлалын үндсэн ойлголт, үүсэл хөгжлийн тойм" цааш унших »
Төрийн бодлого, бодлогын шинжилгээ хичээлийн стандарт
PAGP 204: Төрийн бодлого, бодлогын шинжилгээ 96 цаг Менежмент, төрийн захиргааны мэргэжлийн "мэргэжлийн суурь" хичээл Багшийн код: PA 003 2 кредит Багш Н.Орхон
"Төрийн бодлого, бодлогын шинжилгээ хичээлийн стандарт" цааш унших »
БХИС-ийн тэргүүний суралцагчдыг шагнаж урамшуулах журам
Журам батлах тухай "БХИС-ийн дотоод журам"-ын 6 дахь хэсгийн 15 дахь заалт, "БХИС-ийг 2010-2020 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө", "Сургалтын үйл ажиллагааг төгөлдөржүүлэх бодлого" баримт бичигт дэвшүүлсэн стратеги зорилтуудыг хэрэгжүүлэхийн тулд ТУШААХ нь:
"БХИС-ийн тэргүүний суралцагчдыг шагнаж урамшуулах журам" цааш унших »
БХИС-ийн суралцагчийн мэдлэг, дадлага, чадварыг дүгнэх журам
БХИС-ийн захирлын   2011 оны  11 дүгээр сарын 22 -ны өдрийн 676 дугаар тушаалын хавсралт  НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ. 1.1.        Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухааны Сайдын 2003 оны 158 дугаар тушаалаар баталсан "Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтад багц цагийг хэрэглэх, суралцагчдын мэдлэг чадварыг дүгнэхэд баримтлах журам"-ыг үндэслэн боловсруулсан энэхүү журмыг Монгол Улсын БХИС-ийн хэмжээнд дагаж мөрдөнө.
"БХИС-ийн суралцагчийн мэдлэг, дадлага, чадварыг дүгнэх журам" цааш унших »
“Менежмент, төрийн захиргааны” мэргэжлийн хөтөлбөрөөр бакалаврын зэрэг олгох эчнээ сургалтын журам
Эчнээ сургалтын хөтөлбөрийн товч танилцуулга: Монгол Улсын Батлан хамгаалахын их сургууль Монгол улсад анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн "Менежмент төрийн захиргааны" мэргэжлээр эчнээ сургалтын ангид оюутан элсүүлэн сургаж байна.
"“Менежмент, төрийн захиргааны” мэргэжлийн хөтөлбөрөөр бакалаврын зэрэг олгох эчнээ сургалтын журам" цааш унших »
БХИС-ийн багш болон эрдэм шинжилгээний ажилтнаар ажиллуулах журам
Журмын зорилго. БХИС-ийн сургалт эрдэм шинжилгээний ажлын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх, залуу эрдэм шинжилгээний ажилтан, багш нарт эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил явуулах арга зүйг эзэмшүүлэх үйл ажиллагаанд эрдмийн зэрэг цолтой /Шинжлэх ухааны доктор, доктор/ ахмадуудын оюуны чадавхи, судалгааны ажлын арга, туршлагыг үр дүнтэй ашиглахад энэхүү журмын зорилго оршино.
"БХИС-ийн багш болон эрдэм шинжилгээний ажилтнаар ажиллуулах журам" цааш унших »
(Нийт: 40)