Төрийн захиргааны онол удирдлага хичээлийн стандарт

 

Төрийн захиргааны онол, удирдлага /PAAM 305/

/нэн хураангуй хөтөлбөр/  

144  цаг

Менежмент, төрийн захиргааны мэргэжлийн “мэргэшүүлэх” хичээл

Багшийн код: PA003

3 кредит

Багш Н.Орхон

1.     Хичээлийн зорилго:

Төрийн захиргааны онол, удирдлагын суурь мэдлэг олгох, захиргааны шинжлэх ухааны онол, арга зүй, үүсэл хөгжил, захиргааны нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг, захиргааны шинэчлэлийн үзэл баримтлалуудын талаар цэгцтэй мэдлэг эзэмшиж Монгол улсын захиргааны практикт үр дүнтэй ашиглаж чадах менежерийн ур чадварыг оюутнуудад эзэмшүүлэхэд оршино.

2.     Уялдах хичээлүүд:

Төрийн бодлогын үндэс, Улс төр судлал, Yндсэн хуулийн эрх зүй, Захиргааны эрх зүй, процесс, Монгол улсын Төрийн алба, хүний нөөцийн удирдлага, Монголын төр захиргааны түүх, Чанар, бүтээмжийн удирдлага, Төрийн албаны ёс зүй, Улсын салбарын шинэ удирдлага хичээлүүдтэй холбоотой явагдана.

3.     Хичээлийн сэдэв:

1.     Удиртгал

2.     Захиргааны шинжлэх ухаан, түүний судлах зүйл, судалгааны аргууд

3.     Монголын төрийн захиргааны үүсэл, хөгжлийн тойм

4.     Төрийн захиргааны сонгодог Бюрократ загвар болон Улсын салбарын шинэ удирдлага тэдгээрийн онцлог

5.     Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн шинэ тогтолцоо, түүний арга хэрэгслүүд

6.     Төрийн захиргааны нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг

7.     Захиргааны бүтэц, зохион байгуулалт

8.     Төрийн захиргааны шийдвэр

9.     Төрийн захиргааны хөгжлийн төлөвлөлт

10.  Захиргааны хяналт

11.  Захиргааны мэдээлэл  

12.  Төрийн захиргааны хөгжлийн шинэ хандлага

4.     Хичээлээр олгох мэдлэг, ур чадвар:

Мэдлэг: Төрийн захиргааны онолын суурь үзэл баримтлалуудад үндэслэгдсэн сонгодог хандлагууд ба захиргааны удирдлагын үндсэн үүрэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн шинэ тогтолцоо, захиргааны бүтэц, зохион байгуулалт, захиргааны удирдлагын үндсэн асуудлууд, дэлхийн болон Монголын захиргааны ирээдүйн хөгжил, өөрчлөлт, шинэчлэлийн хандлагын талаарх суурь мэдлэгийг олгоно.

Ур чадвар: Захиргааны байгууллагын чиг үүрэг, бодлого, алсын хараа, эрхэм зорилго, стратеги зорилтыг тодорхойлох, төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ  хийх гэх мэт захиргааны менежерийн техник ур чадвар олгохоос гадна оновчтой шийдвэр гаргах, мэдээлэл боловсруулах, үнэлэх, шүүмжлэх, тодорхойлох, харьцуулалт хийх, шийдвэрийг задлан шинжлэх, таамнал дэвшүүлэх ба сорил хийх ур чадвар эзэмшүүлнэ.

5.     Сургах арга:

Лекц, семинар, ярилцлага, дадлага, хэлэлцүүлэг, дасгал, бие даах ажил

6.     Хичээлийн зохион байгуулалт:

Лекц                                                                                                     24 цаг

Семинар, ярилцлага,                                                                24 цаг

Дадлага                                                                                          24 цаг

Оюутныг бие даалтыг удирдах                                                    24 цаг         

Оюутан өөрөө бие даах                                                            48 цаг

7.     Yнэлгээний хэлбэр:

Лекцийн боловсруулалт                                                               12 оноо

Семинарын оролцоо                                                                             12 оноо     

Дадлагын ажлын гүйцэтгэл                                                          16 оноо                  

Сэдвийн хамгаалалт, явц дундын шалгалт /2 удаа/                   10 оноо 

Оюутны бие даалтын ажил                                                       20 оноо

Улирлын эцсийн шалгалт                                                         30 оноо

8.   Ашиглах материал:

А. Хууль тогтоомж:

1.     Монгол улсын Yндсэн хууль. 1992.

2.     Монгол улсын Засгийн газрын тухай хууль. 1993.

3.     Монгол улсын Засгийн газрын агентлагын эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2004.

4.     Монгол улсын Захиргааны хариуцлагын тухай хууль.1993.

5.     Монгол улсын Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль. 2002.

6.     Монгол Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тахай хууль. 1992.

7.     Монгол улсын Яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2004.

8.     Монгол улсын Төрийн албаны тухай хууль, 2002.

9.     Монгол улсын Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох журмын тухай хууль. 2000.

10.  Монгол улсын Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль. 2003.

Б. Хэм хэмжээний акт:

1.     Төрийн захиргааны албаны зөвлөлийн дүрэм.  УИХ-ын 1995 оны 35-р тогтоол.

2.     Аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас нутаг дэвсгэртээ нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр  гаргасан шийдвэрийг хянах журам. ЗГ-ын 1993 оны 162-р тогтоол.

3.     Төрийн захиргааны албан тушаалтны ёс зүйн хэм хэмжээний тухай дүрэм. ЗГ-ын 1999 оны 58-р тогтоол.

4.     Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар. ЗГ-ын 1995 оны 53-р тогтоол.

5.     Албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналтын дүрэм.  ЗГ-ын 1999 оны 164-р тогтоол.

В. Сурах бичиг:

1.     Батсүх.Ш.  Захиргааны шинжлэх ухааны ерөнхий онолын зарим асуудал. УБ.,1996

2.     Лүндэндорж.Н. Төрийн онол. УБ., 2007. 

3.     Нигроу.Ф.А., Нигроу.Л.Ж.  Орчин үеийн төрийн удирдлага. УБ.,1998.

4.     Одгэрэл. П. Захиргааны эрх зүйн ерөнхий анги. УБ.,2008

5.     Рондинэли.Д нарын “Төрийн захиргаа ба ардчилсан засаглал:Иргэддээ үйлчилдэг засгийн газар”.УБ.,2008.

6.     Сосормаа.Ч. Төрийн захиргаанаас нийтийн захиргаа руу. УБ., 2008.

7.     Цогтоо.Ш. Засаг захиргаа. УБ., 2007.

8.     Цанжид.А.Төрийн захиргаа. УБ., 2009.

Г. Бусад:

1.     Баг, хороо-засаг захиргааны анхан шатны нэгж.УБ.,2009.

2.     Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт.УБ.,2008.

3.     Засгийн газрын үйл ажиллагааны тайлан.УБ.,2009.

4.     Захиргааны хэргийн шүүх. УБ., 2004.

5.     Захиргааны хэргийн шүүхийн менежмент.УБ.,2006.

6.     Нийтийн захиргааны байгууллага. /гарын авлага цуврал 7/.

7.     Орон нутгийн хөгжил: Бодлогын суурь үзэл баримтлал.УБ.,2010.

8.     Орон нутгийн хөгжил:Төлөвлөх арга зүй.УБ.,2010.

9.     Орон нутгийн хөгжил: Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ.УБ.,2010.

10.  Удирдлагын онол, практик.УБ.,2004.

11.  Улсын салбарын удирдлага, санхүүжилтын шинэчлэл. УБ., 2005.

12.  Таны эдлэх эрх.УБ.,2006.

13.  Төрийн албаны өөрчлөлт шинэчлэлтэй холбоотой нэр томъёоны тайлбар толь.УБ.,2009.

14.  Төрийн захиргааны албан хаагчдад тусламж. УБ., 1998.

15.  Төрийн захиргааны онол удирдлага. Гарын авлага.УБ.,2004.

16.  Төр ба хүний эрх /цуврал 12/

17.  Төрийн захиргаа /Төрийн албан хаагчийн гарын авлага/.УБ.,2004/01.

18.  Төрийн захиргаа сэтгүүл УБ., 2002, 2003,2010.

19.  Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн шинэчлэл.УБ.,2003.

20.  Төсвийн байгууллагын төсөв, санхүү, бүтээгдэхүүний өртөг тооцоололт.УБ., 2005.

21.  Төсөв:Иргэний хяналт, оролцоо.УБ.,2003.

 

 


 

Төрийн захиргааны онол, удирдлага хичээлийн

 хураангуй хөтөлбөр  

 

Хичээлийн нэр:                           Төрийн захиргааны онол, удирдлага

Индекс:                                          PAAM 305

Багц цаг                                         3 кр

7 хоногт хичээллэх цаг:             0,75:0,75:0,75:0,75

Хичээл заах багш:                       Н.Орхон ТЗУТ-ийн багш /PA003/  orhon05@yahoo.com

Хичээлийн зорилго:

Төрийн захиргааны онол, удирдлагын суурь мэдлэг олгох, захиргааны шинжлэх ухааны онол, арга зүй, үүсэл хөгжил, захиргааны нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг, захиргааны шинэчлэлийн үзэл баримтлалуудын талаар цэгцтэй мэдлэг эзэмшиж Монгол улсын захиргааны практикт үр дүнтэй ашиглаж чадах менежерийн ур чадварыг оюутнуудад эзэмшүүлэхэд оршино.

Оюутанд  олгох мэдлэг:    

Төрийн захиргааны онолын суурь үзэл баримтлалуудад үндэслэгдсэн сонгодог хандлагууд ба захиргааны удирдлагын үндсэн үүрэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн шинэ тогтолцоо, захиргааны бүтэц, зохион байгуулалт, захиргааны удирдлагын үндсэн асуудлууд, дэлхийн болон Монголын захиргааны ирээдүйн хөгжил, өөрчлөлт, шинэчлэлийн хандлагын талаарх суурь мэдлэгийг олгоно.

Чадвар, дадал:

Захиргааны байгууллагын чиг үүрэг, бодлого, алсын хараа, эрхэм зорилго, стратеги зорилтыг тодорхойлох, төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ гэх мэт захиргааны менежерийн техник ур чадварыг олгохоос гадна оновчтой шийдвэр гаргах, мэдээлэл боловсруулах, үнэлэх гол санаануудыг тодорхойлох, харьцуулалт хийх, шийдвэрийг задлан шинжлэх, синтезлэх, санал болон баримтуудыг ялгах, гипотез таамнал ба сорил хийх ур чадвар олгоно.

Бусад хичээлүүдтэй холбогдох уялдаа холбоо:

Төрийн бодлогын үндэс, Улс төр судлал, Yндсэн хуулийн эрх зүй, Захиргааны эрх зүй, процесс, Монгол улсын Төрийн алба, хүний нөөцийн удирдлага, Монголын төр захиргааны түүх, Чанар, бүтээмжийн удирдлага, Төрийн албаны ёс зүй, Улсын салбарын шинэ удирдлага хичээлүүдтэй холбоотой явагдана

Заах арга:

- Хичээлийн агуулгыг танин мэдүүлэхдээ оюутны заавал эзэмших ёстой асуудлыг тэдний эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлж, уялдаа холбоо бүхий хичээлүүдийн мэдлэгийн түвшинд нийцүүлэн онолын тулгуур ойлголтыг лекцийн аргаар /Power point/ слайд, тараах материалд тулгуурлан явуулах,

- Оюутны лекцээр олж авсан онолын мэдлэгийг семинар, ярилцлагын хичээлийн үед гүнзгийрүүлэн батжуулж бодит амьдрал, туршлагатай холбон дараах аргаар явуулна.

Yүнд:

-     Бүлгээр ажиллах: Тодорхой асуудал сонгон авч бүлгээр ажиллах, семинар зохион байгуулах бүлэг бусад бүлгүүдийг идэвхижүүлэх, оролцооны аргуудыг хэрэглэнэ. Тухайлбал, багуудыг холбогдох мэдээлэл, баримт материал, эх сурвалжаар ханган бүлэг тус бүрээр илтгэл тавиулна. Бүлгүүдийн илтгэлд үнэлгээ өгнө.

-     Хэвлэлийн бага хурал: Семинар зохион байгуулах бүлэг сонгосон сэдвийн хүрээнд хэвлэл мэдээллийн бага хурал зохион байгуулж зохих эх сурвалжаас олж авсан мэдээлэл, тоо баримтад тулгуурлан бусад бүлгүүдийн тавьсан асуултанд хариулт өгнө.

-  Дадлагын хичээлээр оюутнууд захиргааны тодорхой төрлийн үйлчилгээ хүргэх үйл явцыг судалж дүгнэлт гаргана.

- Оюутнууд бие дааж гүйцэтгэх ажлын чиглэлээр өгөгдсөн даалгаврыг тавигдсан зорилго, зорилт, дараалал, зарчмын дагуу тогтоосон хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ. Ингэхдээ стандарт хөтөлбөрийн дагуу болон багшаас зааж өгсөн эх сурвалж ном сурах бичиг, гарын авлага, сонин сэтгүүл, илтгэл өгүүллийг бие даан судалж тэмдэглэл хөтлөх, даалгаварт ажил гүйцэтгэж тодорхой судалгаа шинжилгээний ажил хийх арга зүйг эзэмшсэн байна.

Дүгнэх журам: 

Лекцийн боловсруулалт                                                         12 оноо

Семинарын оролцоо                                                         12 оноо     

Дадлагын ажлын гүйцэтгэл                                                    16 оноо                          

Сэдвийн хамгаалалт, явц дундын шалгалт /2 удаа/              10 оноо 

Оюутны бие даалтын ажил                                              20 оноо

Улирлын эцсийн шалгалт                                               30 оноо

Ашиглах материал:

А. Хууль тогтоомж:

1.    Монгол улсын Yндсэн хууль. 1992.

2.    Монгол улсын Засгийн газрын тухай хууль. 1993.

3.    Монгол улсын Засгийн газрын агентлагын эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2004.

4.    Монгол улсын Захиргааны хариуцлагын тухай хууль.1993.

5.    Монгол улсын Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль. 2002.

6.    Монгол засаг захиргаа нутаг дэвсгэр, түүний удирдлагын тахай хууль. 1992.

7.    Монгол улсын Яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2004.

8.    Монгол улсын Төрийн албаны тухай хууль, 2002.

9.    Монгол улсын Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох журмын тухай хууль. 2000.

10. Монгол улсын Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль. 2003.

Б. Хэм хэмжээний акт:

1.    Төрийн захиргааны албаны зөвлөлийн дүрэм.  УИХ-ын 1995 оны 35-р тогтоол.

2.    Аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас нутаг дэвсгэртээ нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр  гаргасан шийдвэрийг хянах журам. ЗГ-ын 1993 оны 162-р тогтоол.

3.    Төрийн захиргааны албан тушаалтны ёс зүйн хэм хэмжээний тухай дүрэм. ЗГ-ын 1999 оны 58-р тогтоол.

4.    Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар. ЗГ-ын 1995 оны 53-р тогтоол.

5.    Албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналтын дүрэм.  ЗГ-ын 1999 оны 164-р тогтоол.

В. Сурах бичиг:

1.    Батсүх.Ш.Захиргааны шинжлэх ухааны ерөнхий онолын зарим асуудал.  УБ., 1996

2.    Лүндэндорж.Н. Төрийн онол. УБ., 2007. 

3.    Нигроу.Ф.А., Нигроу.Л.Ж. Орчин үеийн төрийн удирдлага. УБ., 1998.

4.    Одгэрэл. П.  Захиргааны эрх зүйн ерөнхий анги. УБ., 2008

5.    Рондинэли.Д нарын Төрийн захиргаа ба ардчилсан засаглал:Иргэддээ үйлчилдэг засгийн газар.УБ.,2008.

6.    Сосормаа.Ч. Төрийн захиргаанаас нийтийн захиргаа руу. УБ., 2008.

7.    Цогтоо.Ш.  Засаг захиргаа . УБ., 2007.

8.    Цанжид.А. Төрийн захиргаа.  УБ., 2009.

Г. Бусад:

1.    Баг, хороо-засаг захиргааны анхан шатны нэгж.УБ.,2009.

2.    Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт.УБ.,2008.

3.    Засгийн газрын үйл ажиллагааны тайлан.УБ.,2009.

4.    Захиргааны хэргийн шүүх. УБ., 2004.

5.    Захиргааны хэргийн шүүхийн менежмент.УБ.,2006.

6.    Нийтийн захиргааны байгууллага. /гарын авлага цуврал 7/.

7.    Орон нутгийн хөгжил: Бодлогын суурь үзэл баримтлал.УБ.,2010.

8.    Орон нутгийн хөгжил:Төлөвлөх арга зүй.УБ.,2010.

9.    Орон нутгийн хөгжил: Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ.УБ.,2010.

10. Удирдлагын онол, практик.УБ.,2004.

11. Улсын салбарын удирдлага, санхүүжилтын шинэчлэл. УБ., 2005.

12. Таны эдлэх эрх.УБ.,2006.

13. Төрийн албаны өөрчлөлт шинэчлэлтэй холбоотой нэр томъёоны тайлбар толь.УБ.,2009.

14. Төрийн захиргааны албан хаагчдад тусламж. УБ., 1998.

15. Төрийн захиргааны онол удирдлага. Гарын авлага.УБ.,2004.

16. Төр ба хүний эрх /цуврал 12/

17. Төрийн захиргаа /Төрийн албан хаагчийн гарын авлага/.УБ.,2004/01.

18. Төрийн захиргаа сэтгүүл УБ., 2002, 2003,2010.

19. Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн шинэчлэл.УБ.,2003.

20. Төсвийн байгууллагын төсөв, санхүү, бүтээгдэхүүний өртөг тооцоололт.УБ., 2005.

21. Төсөв:Иргэний хяналт, оролцоо.УБ.,2003.

Хичээлийн цаг, сэдвийн төлөвлөгөө

 

¹

 

Хичээлийн сэдэв

Бүх цаг

 Yүнээс

Лекц

Сем

Дас

дад

OБДУ

ОБД

1

Удиртгал

8

2

2

-

4

4

2

Захиргааны шинжлэх ухаан түүний судлах зүйл, судалгааны аргууд

 

8

 

2

 

2

 

4

 

-

 

4

3

Монголын төрийн захиргааны үүсэл, хөгжлийн тойм

 

8

 

2

 

2

 

-

 

4

 

4

4

Төрийн захиргааны сонгодог Бюрократ загвар болон Улсын салбарын шинэ удирдлага, тэдгээрийн онцлог

 

8

 

2

 

2

 

4

 

-

 

4

5

 Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн шинэ тогтолцоо, түүний арга хэрэгслүүд

 

8

 

2

 

2

 

-

 

4

 

4

6

Төрийн захиргааны нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг

14

2

2

4

-

4

7

Захиргааны бүтэц, зохион байгуулалт

14

2

2

-

4

4

8

Төрийн захиргааны шийдвэр

14

2

2

4

-

4

9

Төрийн захиргааны хөгжлийн төлөвлөлт

14

2

2

-

4

4

10

Захиргааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ

14

2

2

4

-

4

11

Захиргааны мэдээлэл, мэдээллийн технологи, ард олныг мэдээллээр хангах үйл явц

 

14

 

2

 

2

 

-

 

4

 

4

 

12

Төрийн захиргааны хөгжлийн шинэ хандлага

6

2

2

4

-

4

 

Бүгд 144

144

24

24

24

24

48

 

Лекцийн хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө

¹

Хичээлийн сэдэв

Бүх цаг

Ашиглах материал

1

Удиртгал

2

СБ 6-ийн 9-18 дахь талыг уншиж судлах

СБ 8-ын 9-17 дахь талыг уншиж судлах

 

2

Захиргааны шинжлэх ухаан, түүний судлах зүйл, судалгааны аргууд

 

2

СБ 1-ийн 11-32 дахь талыг уншиж судлах

СБ 2-ын 9-17 дахь талыг уншиж судлах

3

Монголын төрийн захиргааны үүсэл, хөгжлийн тойм

 

2

СБ 1-ийн 33-66 дахь талыг уншиж судлах

4

Төрийн захиргааны сонгодог Бюрократ загвар болон Улсын салбарын шинэ удирдлага, тэдгээрийн онцлог

 

2

 СБ 2-ын 18-35 дахь талыг уншиж судлах

5

 Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн шинэ тогтолцоо, түүний арга хэрэгслүүд

2

СБ 2-ын 17-35 дахь талыг уншиж судлах

 

6

Төрийн захиргааны нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг

 

4

СБ 1-ийн 189-200 дахь талыг уншиж судлах

СБ 2-ын 87-113  дахь талыг уншиж судлах

7

Захиргааны бүтэц, зохион байгуулалт

2

 СБ 1-ийн 161-188 дахь талыг уншиж судлах 

8

Төрийн захиргааны шийдвэр

2

СБ 1-ийн 146-160 дахь талыг уншиж судлах

9

Төрийн захиргааны хөгжлийн төлөвлөлт

2

 

СБ 1-ийн 146-160 дахь талыг уншиж судлах

10

Захиргааны хяналт

2

 

СБ 1-ийн 249-257 дахь талыг уншиж судлах

11

Захиргааны мэдээлэл

2

СБ 2-ын 127-201 дэх талыг уншиж судлах

 

12

Төрийн захиргааны хөгжлийн шинэ хандлага

 

2

СБ 1-ийн  төгсгөлийн бүлгийг уншиж судлах

СБ 2-ын 127-201 дэх талыг уншиж судлах

Бүгд

24

 

Семинар, ярилцлагын хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө

¹

Сэдэв: бүлэг, хэсэг

Бүх цаг

Ашиглах материал

 

1

Төрийн захиргааны алба хааж буй албан тушаалтны мэргэжлийн онцлог, төрийн захиргааны макро, микро түвшний удирдлагын мөн чанарын тухай ярилцаж 1 хуудас дүгнэлт гаргана.

 

2

СБ 1-ийн 11-32 дахь талыг уншиж судлах

СБ 2-ын 9-17 дахь талыг уншиж судлах

 

2

Төрийн удирдлагын тогтолцоонд захиргааны эзлэх байр суурь, захиргааны олон талт байдал сэдвээр эссэ бичих   

 

2

СБ 1-ийн 33-66 дахь талыг уншиж судлах

СБ 2-ын 18-35 дахь талыг уншиж судлах

 

3

Түүхэн онцлог үеүд дэх Монголын захиргааны бүтэц, зохион байгуулалт, үүрэг, онцлог шинжүүдийг харьцуулан судлаж дүгнэлт бичих       

 

2

СБ 2-ын 18-35 дахь талыг уншиж судлах

 

4

Монголын захиргааны шинэчлэл хийх болсон хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлон ярилцаж дүгнэлт бичих

 

2

СБ 5-ын 9-17 дахь талыг уншиж судлах

 

5

“Yр дүнд суурилсан удирдлагын тогтолцоо, түүний онцлог” сэдвээр ярилцаж 1 хуудас дүгнэлт бичих

 

2

 СБ 2-ын 9-17 дахь талыг уншиж судлах

 

 

6

“Захиргааны байгууллага үйлчилгээний байгууллага болох нь” сэдвээр илтгэл бичиж хэлэлцүүлэг хийх

 

2

 СБ 2-ын 9-17 дахь талыг уншиж судлах

 

7

“Захиргааны үүрэг, зорилго, бүтцийн харилцан хамаарал”, “Захиргааны макро, микро түвшний бүтэц, зохион байгуулалтын онцлог” сэдвээр бүлгийн ярилцлага зохион байгуулах

 

2

 СБ 2-ын 17-35 дахь талыг уншиж судлах

 

8

Захиргааны шийдвэрийн төрөл, хэлбэрүүд тэдгээрт тавигдах шаардлага сэдвийн агуулгаар ярилцаж дүгнэлт бичих

 

2

СБ 1-ийн 161-188 дахь талыг уншиж судлах 

9

“Захиргааны байгууллагын бизнесийн стратеги төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй”-г судалж загвар боловсруулах    

 

2

СБ 1-ийн 146-160 дахь талыг уншиж судлах

 

10

“Хяналт-шинжилгээ-үнэлгээ” - ний онцлог сэдвээр ярилцаж дүгнэлт бичих  

 

2

СБ 1-ийн 146-160 дахь талыг уншиж судлах

 

 

11

“Цахим засаглал нь захиргааны уламжлалт үйлчилгээний системийг өөрчлөх процесс болох нь" сэдвээр илтгэл бичих

 

2

СБ 1-ийн 249-257 дахь талыг уншиж судлах

 

 

 

12

“Сурч буй байгууллагын онол”

“Гүйцэтгэл, үр дүнгийн удирдлага”

“Мэдлэгийн менежмент”

“Цагийн менежмент” сэдвийн агуулгаар ярилцлага хийх

 

 

2

СБ 2-ын 127-201 дэх талыг уншиж судлах

Бүгд

24

12 оноо

 

Оюутны гүйцэтгэх дасгал, дадлага ажлын төлөвлөгөө

Агуулга

Ногдох цаг

Цуглуулах оноо

“Зарим улс орнуудын захиргааны хөгжлийн уламжлал, шинэчлэл” сэдвийн хүрээнд тодорхой улсын жишээг судалж дүгнэлт бичих

 

4

 

2

“Бюрократ бие хүний эвдрэл” кейс ажиллаж эргэцүүлэх асуултад хариулах

4

2

Захиргааны ажилтны үйл ажиллагааны онцлог сэдвийн агуулгаар судалгаа хийж тайлан бичих

4

4

“Шийдвэр захиргааны байгууллагын бүтээгдэхүүн болох нь” сэдвээр эссэ бичих

4

2

Тодорхой нэг захиргааны байгууллагын гадаад, дотоод орчинд SWOT шинжилгээ хийх

4

2

“Монголын захиргаа суралцаж байгаа захиргаа болох нь”  сэдвийн хүрээнд тайлбар бичих

 

4

 

 4

Бүгд

24

16 оноо

 

Оюутны бие даалтыг удирдах төлөвлөгөө

д/д

Багшийн гүйцэтгэх ажлын агуулга  

Ногдох цаг

1

Ангийн ажлын сэдэв гаргаж хуваарилах, арга зүйг санал болгох

4

2

Ангийн ажлын төлөвлөгөөг хянаж, санал өгөх

4

3

Онолын судалгааны явцтай танилцаж, зөвлөгөө өгөх

4

4

Практик судалгааны явцтай танилцаж, зөвлөгөө өгөх

4

5

Ангийн ажлын агуулга болон хэлбэрийн стандартыг шалгаж хамгаалуулах

8

 

Бүгд

24

 

Оюутны бие дааж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө

Бие дааж гүйцэтгэх ажил, түүний сэдэв

Ногдох цаг

Цуглуулах оноо

Дор өгөгдсөн сэдвийн хүрээнд ангийн ажил бичих

48

20 оноо

Бүгд

48

 20 оноо

 

“Төрийн захиргааны онол, удирдлага” хичээлээр

ангийн ажил бичих сэдвүүд

1.    Төрийн захиргааны удирдлага, түүний ирээдүйн төлөв

2.    Төрийн захиргааны байгууллагын амжилтыг тодорхойлох хүчин зүйлүүд

3.    Төрийн захиргааны байгууллага, түүний мөн чанар, онцлогт хийсэн судалгаа

4.    Төрийн байгууллагын тогтолцоонд захиргааны эзлэх байр суурь

5.    Захиргааны байгууллагын хүргэдэг төрийн үйлчилгээ, түүний төрлүүд

6.    Монголын төрийн удирдлагын уламжлал, шинэчлэлийн залгамж чанар

7.    Монголын төрийн захиргааны шинэчлэлийн агуулга

8.    Цагийн менежментийг ТЗ-ны байгууллагад нэвтрүүлэх боломжийг судлах нь

9.    Төрийн захиргааны байгууллагад хариуцлагын тогтолцоог төлөвшүүлэх нь

10. Захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд судалгаа хийх

11. Захиргааны байгууллагын шийдвэр, түүнд нөлөөлдөг хүчин зүйлүүд

12. Төрийн удирдлагын сонгодог ба шинэ загварыг харьцуулах нь

13. Төрийн захиргааны байгууллагын бүтээмжийг дээшлүүлэх асуудал

14. ТЗБ-д Чанарын  удирдлагыг нэвтрүүлэх хэрэгцээ шаардлага, ач холбогдол

15. Төрийн захиргааны байгууллагын дотоод орчин

16. Төрийн захиргааны байгууллагын гадаад орчин

17. ТЗБ-д мэдээллийн технологийг оновчтой  хэрэгжүүлэх арга зам

18. ТЗБ-ын шийдвэр гаргаж буй байдалд хийсэн судалгаа

19. ТЗ-ны албан тушаалтны  хариуцлага, ёс зүйг төлөвшүүлэх нь

20.  Улсын салбарын шинэ удирдлагын агуулга, мөн чанар

Ангийн ажил бичиж хамгаалах удирдамж

Ангийн ажил нь оюутны бие дааж гүйцэтгэх ажил бөгөөд суралцах хугацааны туршид уг хичээлээр эзэмшсэн мэдлэгээ практикт хэрэгжүүлэх чадвартай эсэхийг тодорхойлох шалгуур болно. Ангийн ажил нь DUMS 960022-5-5:2007/2/ стандартын дагуу боловсруулагдсан байна.

Ангийн ажлын бүтэц

Ангийн ажлын төлөвлөгөө

Оршил хэсэг:

Тухайн сэдэв асуудлыг сонгож авсан шалтгаан, ач холбогдол, шаардлагыг үндэслэх

Yндсэн хэсэг:

-       Гадаад дотоод орчны судалгаа

-       Төлөвлөгөөний дагуу уг сэдэвт тусгагдах онолын болон практик судалгаа

Дүгнэлт хэсэг

-       Сонгож авсан асуудлын дагуу өөрийн үнэлэлт дүгнэлтийг гаргаж уг сэдэвтэй холбоотой асуудлыг хэрэгжүүлэхэд тохиолдох саад бэрхшээл, түүнийг шийдвэрлэх арга зам, цаашид сайжруулах боломжуудыг тодорхойлно.

Ангийн ажилд тавигдах шаардлага

Оюутнууд уг хичээлээр үзсэн зүйлийг бататгаж, өөрийн сонгож авсан сэдвийн дагуу зохих материалыг олж судалсны үндсэн дээр өөрийн санал дүгнэлтийг гаргаж, цаашид уг асуудлыг боловсронгуй болгох, хөгжүүлэх, өөрчлөхөд чиглэсэн тодорхой саналыг судалгааны үндсэн дээр дэвшүүлсэн байна.

Ашигласан материалын жагсаалтыг хуудас заан тодорхой тусгасан байх шаардлагатай. Ажлаа багшийн заасан хугацаанд бичиж хураалгасан байх бөгөөд бичих явцдаа холбогдох тэнхмийн зүгээс болон мэргэжлийн багшаас зөвлөгөө авч болно. Хугацаа хоцорсон тохиолдолд  хүлээн авахгүй.

 


“Төрийн захиргааны онол, удирдлага” хичээлийн

 дэлгэрэнгүй хөтөлбөр

 

 “Төрийн захиргааны онол” сэдэвт нэгдүгээр хэсгийн агуулга

 

Сэдэв 1

1. Сэдвийн нэр: Удиртгал

2. Сэдвийн зорилго:

 Төрийн захиргааны удирдлага, нийтийн захиргаа хэмээх ойлголтын мөн чанар, тэдгээрийн ялгаатай тал, “Төрийн захиргаа онол удирдлага” хичээлийн зорилго, судлах зүйл, судалгааны аргачлал, Менежмент, төрийн захиргааны удирдлагын мэргэжлийн онцлог, төрийн захиргааны макро, микро түвшний удирдлагын талаар оюутнуудад онол болон арга зүйн мэдлэг эзэмшүүлэхэд оршино.

3. Сэдвийн зохион байгуулалт:   

Лекц - 2 ц

Семинар - 2 ц

ОБДУ-  4 ц

ОБД – 4 ц

4. Сэдвийн агуулга:  

- “Төрийн захиргааны онол удирдлага” хичээлийн танилцуулга, уг хичээлийн зорилго, зарчим

- “Төрийн захиргааны онол удирдлага” хичээлийн судлах зүйл,  судалгааны  арга зүй аргачлал

5.  Семинарын сэдэв:

Төрийн захиргааны албан тушаалтны мэргэжлийн онцлог, төрийн захиргааны макро, микро түвшний удирдлагын мөн чанарын тухай ярилцаж дүгнэлт бичнэ.

6. Оюутны бие дааж гүйцэтгэх ажил:

-       Хичээлтэй холбогдолтой ном, сурах бичиг, хууль тогтоомж, нэмэлт    материалын судалгаа хийж  жагсаалт гаргах

-       Ангийн ажлын сэдэв сонгож судлах арга зүй, судалгааны объектоо тодорхойлж судалгааны ажлын төлөвлөгөө боловсруулж багшаар хянуулна.

7.  Yнэлгээ:

Оюутнуудын судалж тэмдэглэсэн сурах бичиг, гарын авлага, хууль тогтоомж, нэмэлт материалын нэрсийн жагсаалт гаргасныг бүртгэж авах

8. Сэдвийн дагуу ашиглах сурах бичиг, ном, гарын авлага:  

А. Ном, сурах бичиг:

1.    Сосормаа.Ч.Төрийн захиргаанаас нийтийн захиргаа руу.УБ.,2008.хууд11-32

2.    Цанжид.А. Төрийн захиргаа.УБ.,2009.хууд 7-32

Б. Бусад:                                         

1.    Төрийн захиргаа сэтгүүл УБ., 2002, 2003.2010 /холбогдох материалууд/

9.  Явц дундын тодотгол :

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Сэдэв 2

 

1.Сэдвийн нэр: Захиргааны шинжлэх ухааны судлах зүйл, судалгааны аргууд  

2.Сэдвийн зорилго:

Захиргааны шинжлэх ухаан, түүний үүсэл хөгжил, судлах зүйл, судалгааны аргуудын талаар оюутнуудад шаардлагатай төвшний мэдлэг эзэмшүүлэхэд оршино.

3. Сэдвийн зохион байгуулалт:

Лекц - 2 ц

Семинар - 2 ц

Дасгал, дадлага -  4 ц

ОБД – 4 ц

4.  Сэдвийн агуулга:  

-       Төрийн захиргааг тодорхойлох нь

-       Захиргааны ШУ-ны хөгжлийн тойм

-       Захиргааны ШУ, түүний судлах зүйл, судалгааны арга зүй

5. Семинар ярилцлагын сэдэв:

Төрийн удирдлагын тогтолцоонд захиргааны эзлэх байр суурь, захиргааны олон талт байдал сэдвээр эссэ бичих

6. Дасгал, дадлага ажил:

“Зарим улс орнуудын захиргааны хөгжлийн уламжлал, шинэчлэл” сэдвийн хүрээнд тодорхой улсын жишээг судалж дүгнэлт бичих

7. Yнэлгээ:

Сэдвийн агуулгаар семинар, ярилцлагад бэлтгэхдээ оюутны эзэмшсэн мэдлэг, уншиж тэмдэглэсэн материалын агуулга, чанар, шинжлэх ухааны үндэслэл зэргийг харгалзан дүгнэнэ.

8. Сэдвийн дагуу ашиглах сурах бичиг, ном, гарын авлага:  

Ашиглах материал:

А. Хууль тогтоомж:

1.    Монгол улсын Yндсэн хууль. 1992.

2.    Монгол улсын Засгийн газрын тухай хууль. 1993.

3.     Монгол улсын Засгийн газрын агентлагын эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2004.

Б. Сурах бичиг:

1.    Лүндэндорж.Н. Төрийн онол. УБ., 2007. 

2.    Одгэрэл. П.  Захиргааны эрх зүйн ерөнхий анги. УБ., 2008

3.    Сосормаа.Ч. Төрийн захиргаанаас нийтийн захиргаа руу. УБ., 2008.

4.    Цанжид.А. Төрийн захиргаа.  УБ., 2009.

Г. Бусад:

1.    Төрийн захиргаа сэтгүүл УБ., 2002, 2003, 2010.

9.  Явц дундын тодотгол :

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

 

Сэдэв 3

 

1.  Сэдвийн нэр:  Монголын төрийн захиргааны үүсэл, хөгжлийн тойм  

2.  Сэдвийн зорилго:

Монголын төрийн захиргааны үүсэл, хөгжлийн тойм, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн байгууламжийн хөгжил, төлөвшлийг шинэ хандлагар судлах онол, арга зүйн мэдлэг оюутанд олгох.

3.  Сэдвийн зохион байгуулалт:   

Лекц - 2 ц

Семинар - 2 ц

ОБДУ – 4 ц

ОБД-  4 ц

4.  Сэдвийн агуулга:  

-       Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн байгууламжийн хөгжил, төлөвшил

-       Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн байгууламжийг шинэ хандлагаар судлах нь

5.  Семинарын сэдэв:

Түүхэн онцлог үеүд дэх Монголын захиргааны бүтэц, зохион байгуулалт, үүрэг, онцлог шинжүүдийг харьцуулан судлаж дүгнэлт бичих      

6.    Оюутны бие дааж гүйцэтгэх ажил:

Ангийн ажлын сэдэв сонгож судалгааны төлөвлөгөө хийх

7.    Yнэлгээ:

Сэдвийн агуулгаар семинар, ярилцлагад бэлтгэхдээ оюутны эзэмшсэн мэдлэг, уншиж тэмдэглэсэн материалын агуулга, чанар, шинжлэх ухааны үндэслэл зэргийг харгалзан дүгнэнэ.

8.  Сэдвийн дагуу ашиглах сурах бичиг, ном, гарын авлага:  

А. Хууль тогтоомж:

1.    Монгол улсын Yндсэн хууль. 1992.

2.    Монгол засаг захиргаа нутаг дэвсгэр, түүний удирдлагын тухай хууль. 1992.

Б. Сурах бичиг:

1.    Цогтоо.Ш.  Засаг захиргаа . УБ., 2007.

2.    Цанжид.А. Төрийн захиргаа.  УБ., 2009.

10.  Явц дундын тодотгол :

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 


 

Сэдэв 4

 

1.Сэдвийн нэр:   Төрийн захиргааны сонгодог Бюрократ болон Улсын салбарын шинэ удирдлага, тэдгээрийн онцлог

2.Сэдвийн зорилго:

Төрийн захиргааны мөн чанар, өнөөгийн тулгамдсан асуудлууд, төрийн захиргааны сонгодог буюу Бюрократ загвар, захиргааны шинэчлэлийн үзэл баримтлал болох Улсын салбарын шинэ удирдлагын онцлог, давуу, сул талуудын талаарх онол, арга зүйн мэдлэг, эдгээр онол, загваруудыг харьцуулан дүгнэх чадвар оюутан эзэмшинэ.

3.Сэдвийн зохион байгуулалт:   

Лекц - 2 ц

Семинар - 2 ц

Дадлага – 4 ц

ОБД-  4 ц

4.Сэдвийн агуулга:  

-       Төрийн захиргааны мөн чанар

-       Сонгодог Бюрократ загварын онцлог

-       Төрийн захиргааны шинэчлэл

-       Улсын салбарын шинэ удирдлага

5. Семинар ярилцлагын сэдэв:

Монголын захиргааны шинэчлэл хийх болсон хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлон ярилцаж дүгнэлт хийх

6. Оюутны дадлага ажил:

“Бюрократ бие хүний эвдрэл” кейс ажиллаж эргэцүүлэх асуултад хариулах

7. Оюутны бие дааж гүйцэтгэх ажил:

 Ангийн ажлын судалгаатай холбоотой ном, сурах бичиг, материал цуглуулах

8. Yнэлгээ:

Сэдвийн агуулгаар семинар, ярилцлагад бэлтгэхдээ оюутны эзэмшсэн мэдлэг, уншиж тэмдэглэсэн материалын агуулга, чанар, шинжлэх ухааны үндэслэл зэргийг харгалзан дүгнэнэ.

9. Сэдвийн дагуу ашиглах сурах бичиг, ном, гарын авлага:  

А. Хууль тогтоомж:

1.  Монгол улсын Yндсэн хууль. 1992.

2.  Монгол улсын Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль. 2002.

3.  Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хууль.2002.

Б. Сурах бичиг:

1.  Батсүх.Ш.Улсын салбарын шинэ удирдлага.УБ.,2009.хууд 7-9

2.  Сосормаа.Ч. Төрийн захиргаанаас нийтийн захиргаа руу. УБ., 2008.хууд 9-34, 36-85

3.  Цанжид.А. Төрийн захиргаа.  УБ., 2009. хууд 261-278

Г. Бусад:

1.  Нийтийн захиргааны байгууллага. /гарын авлага цуврал 7/УБ.,2005.хууд 5

2.  Улсын салбарын удирдлага, санхүүжилтын шинэчлэл. УБ., 2005. Хууд 31-53

3.  Төрийн захиргаа сэтгүүл УБ., 2002/02 хууд 7-8, 2010/02 хууд 36-42

10.  Явц дундын тодотгол :

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Сэдэв 5

 

1.Сэдвийн нэр: Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн шинэ тогтолцоо, түүний арга хэрэгслүүд

2.Сэдвийн зорилго: 

Энэ сэдвийн зорилго нь Улсын салбарын удирдлагын шинэ үзэл баримтлал, төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн шинэ тогтолцоо нь захиргааны шинэчлэлийн үндэс болох талаар онол, арга зүйн мэдлэг олгоход оршино.

3.Сэдвийн зохион байгуулалт:

Лекц - 2 ц

Семинар - 2 ц

ОБДУ – 4 ц

ОБД-  4 ц

4.Сэдвийн агуулга:  

-       Улсын салбарын удирдлага, санхүүжилтын шинэчлэлийн үзэл баримтлал

-       Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн шинэ тогтолцоо захиргааны шинэчлэлийн үндэс болох нь

5. Семинар ярилцлагын сэдэв:

“Yр дүнд суурилсан удирдлагын тогтолцоо, түүний онцлог” сэдвээр ярилцаж 1 хуудас дүгнэлт бичих

6. Оюутны бие дааж гүйцэтгэх ажил:

Ангийн ажлын сэдвийн хүрээнд онолын судалгаа хийх    

7. Yнэлгээ:

Сэдвийн агуулгаар семинар, ярилцлагад бэлтгэхдээ оюутны эзэмшсэн мэдлэг, уншиж тэмдэглэсэн материалын агуулга, чанар, шинжлэх ухааны үндэслэл зэргийг харгалзан дүгнэнэ.

8.  Сэдвийн дагуу ашиглах сурах бичиг, ном, гарын авлага:  

А. Хууль тогтоомж:

1.  Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хууль.2002.

Б. Сурах бичиг:

1. Рондинэли.Д нарын Төрийн захиргаа ба ардчилсан засаглал:Иргэддээ үйлчилдэг засгийн газар.УБ.,2008.

2.   Сосормаа.Ч. Төрийн захиргаанаас нийтийн захиргаа руу. УБ., 2008.

В. Бусад:

1. Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн шинэчлэл.УБ.,2003.

2. Төсвийн байгууллагын төсөв, санхүү, бүтээгдэхүүний өртөг тооцоололт.УБ., 2005.

3. Төсөв:Иргэний хяналт, оролцоо.УБ.,2003.

9.  Явц дундын тодотгол :

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 


 

Сэдэв 6

 

1. Сэдвийн нэр:  Төрийн захиргааны  нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг  

2. Сэдвийн зорилго:

Захиргааны үүргийн тухай ойлголт, захиргааны нийгэмд гүйцэтгэх олон талт үүрэг, захиргааны үүрэг өсөн нэмэгдэж, өөрчлөгдөх зүй тогтлын талаар онол, арга зүйн мэдлэг олгоно.

3.  Сэдвийн зохион байгуулалт: 

Лекц - 2 ц

Семинар - 2 ц

Дасгал, дадлага – 4 ц

ОБД-  4 ц

4.  Сэдвийн агуулга:  

-       Төрийн чиг үүрэг

-       Захиргааны нийгэмд гүйцэтгэх олон талт үүргүүд

5. Семинар ярилцлагын сэдэв:

“Захиргааны байгууллага үйлчилгээний байгууллага болох нь” сэдвээр илтгэл бичиж хэлэлцүүлэг хийх

6. Дасгал, дадлага ажил:

“Захиргааны ажилтны үйл ажиллагааны онцлог” сэдвийн агуулгаар судалгаа хийж тайлан бичих

7. Yнэлгээ:

Сэдвийн агуулгаар семинар, ярилцлагад бэлтгэхдээ оюутны эзэмшсэн мэдлэг, уншиж тэмдэглэсэн материалын агуулга, чанар, шинжлэх ухааны үндэслэл зэргийг харгалзан дүгнэнэ.

8.  Сэдвийн дагуу ашиглах сурах бичиг, ном, гарын авлага:  

А. Ном, сурах бичиг:

1.    Цанжид.А. Төрийн захиргаа. УБ., 2009.

2.    Сосормаа.Ч. Төрийн захиргаанаас нийтийн захиргаа руу. УБ., 2008.

3.    Батсүх.Ш. Захиргааны шинжлэх ухааны ерөнхий онолын зарим асуудал. УБ., 1995.

Б. Бусад:

1.    Долгоржав.Я, Намхайжанцан.Б, Батбаяр.Б. Төрийн албаны шинэчлэлийн удиртгал. ТАСIS, УБ., 2000. 

9.  Явц дундын тодотгол :

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

 


 

“Төрийн захиргааны удирдлага /менежмент/-ын үндсэн асуудлууд”

сэдэвт хоёрдугаар хэсгийн агуулга

 

Сэдэв 7

1. Сэдвийн нэр:  Төрийн захиргааны бүтэц, зохион байгуулалт 

2. Сэдвийн зорилго:

Захиргааны зохион байгуулалтын үндсэн асуудлууд, захиргааны байгууллагын макро, микро түвшний бүтэц, зохион байгуулалт, тэдгээрт оногдох үүрэг, хариуцлагын талаар оюутнуудад онол, арга зүйн мэдлэг олгоход оршино.

3. Сэдвийн зохион байгуулалт: 

Лекц - 2 ц

Семинар - 2 ц

ОБДУ – 4 ц

ОБД-  4 ц

 4.  Сэдвийн агуулга:  

-       Захиргааны зохион байгуулалтын үндсэн асуудлууд, тэдгээрийн онолын үндэс, зарчмууд

-       Захиргааны байгууллагын бүтэц, тэдгээрт оногдох үүрэг, хариуцлага

5. Семинар ярилцлагын сэдэв:

“Захиргааны үүрэг, зорилго, бүтцийн харилцан хамаарал”, “Захиргааны макро, микро түвшний бүтэц, зохион байгуулалтын онцлог” сэдвээр бүлгийн ярилцлага зохион байгуулах

6. Оюутны бие дааж гүйцэтгэх ажил:

Ангийн ажлын хүрээнд онолын судалгаа хийх

7. Yнэлгээ:

Сэдвийн агуулгаар семинар, ярилцлагад бэлтгэхдээ оюутны эзэмшсэн мэдлэг, уншиж тэмдэглэсэн материалын агуулга, чанар, шинжлэх ухааны үндэслэл зэргийг харгалзан дүгнэнэ.

8.  Сэдвийн дагуу ашиглах сурах бичиг, ном, гарын авлага:  

А. Хууль тогтоомж:

1.    Монгол улсын Засгийн газрын тухай хууль. 1993.

2.    Монгол улсын Засгийн газрын агентлагын эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2004.

3.    Монгол засаг захиргаа нутаг дэвсгэр, түүний удирдлагын тахай хууль. 1992.

4.    Монгол улсын Яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2004.

Б. Сурах бичиг:

1.  Лүндэндорж.Н. Төрийн онол. УБ., 2007. 

2.  Одгэрэл. П.  Захиргааны эрх зүйн ерөнхий анги. УБ., 2008

3.  Цанжид.А. Төрийн захиргаа.  УБ., 2009.

Г. Бусад:

1.    Баг, хороо-засаг захиргааны анхан шатны нэгж.УБ.,2009.

9.  Явц дундын тодотгол :

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Сэдэв 8

1.Сэдвийн нэр: Төрийн захиргааны  шийдвэр  

2.Сэдвийн зорилго:

Төрийн захиргааны шийдвэр, түүний тухай ойлголт, төрийн бодлого тодорхойлоход захиргааны байгууллагын оролцоо болон шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий гүйцэтгэгч байгууллагын шийдвэр гаргах ажиллагааны талаар оюутнуудад онол, арга зүйн мэдлэг эзэмшүүлнэ.

3.Сэдвийн зохион байгуулалт:

Лекц - 2 ц

Семинар - 2 ц

Дадлага – 4 ц

ОБД-  4 ц

4.Сэдвийн агуулга:  

-       Захиргааны шийдвэрийн тухай ойлголт, төрийн бодлого тодорхойлоход  захиргааны байгууллагын оролцоо

-       Захиргаа төрийн бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий гүйцэтгэгч байгууллага болох нь

5.Семинар ярилцлагын сэдэв:

            Захиргааны шийдвэрийн төрөл, хэлбэрүүд тэдгээрт тавигдах шаардлага сэдвийн агуулгаар ярилцаж дүгнэлт бичих

6.Оюутны бие дааж гүйцэтгэх ажил:

“Шийдвэр захиргааны байгууллагын бүтээгдэхүүн болох нь” /кейс ажиллах/

7.Yнэлгээ:

Сэдвийн агуулгаар семинар, ярилцлагад бэлтгэхдээ оюутны эзэмшсэн мэдлэг, уншиж тэмдэглэсэн материалын агуулга, чанар, шинжлэх ухааны үндэслэл зэргийг харгалзан дүгнэнэ.

8. Сэдвийн дагуу ашиглах сурах бичиг, ном, гарын авлага:  

А. Хэм хэмжээний акт:

1.    Аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас нутаг дэвсгэртээ нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр  гаргасан шийдвэрийг хянах журам. ЗГ-ын 1993 оны 162-р тогтоол.

2.    Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар. ЗГ-ын 1995 оны 53-р тогтоол.

3.  Албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналтын дүрэм.  ЗГ-ын 1999 оны 164-р тогтоол.

В. Сурах бичиг:

1.  Цанжид.А. Төрийн захиргаа.  УБ., 2009.

Г. Бусад:

1.  Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт.УБ.,2008.

2.  Засгийн газрын үйл ажиллагааны тайлан.УБ.,2009.

9.Явц дундын тодотгол :

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 


 

Сэдэв 9

 

1.Сэдвийн нэр:  Төрийн захиргааны  хөгжлийн төлөвлөлт  

2.Сэдвийн зорилго:

Төрийн  захиргаа нь хөгжлийг эрхэмлэгч байхын тулд өөрийн өсөлт хөгжлийн талаар баримтлах бодлого, стратеги, зорилгоо тодорхойлох түүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах үйл ажиллагаа, хүн хүч, хөрөнгө нөөц, цаг хугацааг төлөвлөх талаар цэгцтэй мэдлэг, ур чадварыг  оюутанд эзэмшүүлэх

3.Сэдвийн зохион байгуулалт:

Лекц - 2 ц

Семинар - 2 ц

ОБДУ – 4 ц  

ОБД-  4 ц

4.Сэдвийн агуулга:  

-       Хөгжлийн төлөвлөлтийн тухай ойлголт, захиргааны байгууллагад төлөвлөлтийн гүйцэтгэх үүрэг

-       Хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй

5.Семинар ярилцлагын сэдэв:

            “Захиргааны байгууллагын бизнесийн стратеги төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй” – г судалж загвар боловсруулах

6.Оюутны бие дааж гүйцэтгэх ажил:

Ангийн ажлын практик судалгаа хийх

7.Yнэлгээ:

Сэдвийн агуулгаар семинар, ярилцлагад бэлтгэхдээ оюутны эзэмшсэн мэдлэг, уншиж тэмдэглэсэн материалын агуулга, чанар, шинжлэх ухааны үндэслэл зэргийг харгалзан дүгнэнэ.

8. Сэдвийн дагуу ашиглах сурах бичиг, ном, гарын авлага:  

А. Сурах бичиг:

1.    Рондинэли.Д нарын Төрийн захиргаа ба ардчилсан засаглал:Иргэддээ үйлчилдэг засгийн газар.УБ.,2008.

2.    Цанжид.А. Төрийн захиргаа.  УБ., 2009.

Б. Бусад:

1.    Орон нутгийн хөгжил: Бодлогын суурь үзэл баримтлал.УБ.,2010.

2.    Орон нутгийн хөгжил:Төлөвлөх арга зүй.УБ.,2010.

3.    Төсөв:Иргэний хяналт, оролцоо.УБ.,2003.

9.Явц дундын тодотгол:

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 


 

Сэдэв 10

 

1.Сэдвийн нэр:   Захиргааны хяналт – шинжилгээ, үнэлгээ  

2.Сэдвийн зорилго:

Захиргааны хяналтын тухай үндсэн ойлголт өгч хяналт- шинжилгээний зорилго, үе шат, хамрах хүрээ, хяналтын хэлбэр, захиргааны дотоод ба гадаад хяналтын талаар оюутнуудад онол арга зүйн цэгцтэй мэдлэг олгох

3.Сэдвийн зохион байгуулалт:

Лекц - 2 ц

Семинар - 2 ц

Дадлага – 4 ц

ОБД-  4 ц

4.Сэдвийн агуулга:  

-       Хяналтын тухай үндсэн ойлголт хяналтын зорилго

-       Хяналтын төрлүүд, хяналтын арга хэрэгслүүд

-       Хяналт захиргааны байгууллагын ажлын үр дүнг хэмжих хэрэгсэл болох нь

5.Семинар ярилцлагын сэдэв:

“Хяналт- шинжилгээ-үнэлгээ хийх нь” сэдвээр кейс ажиллах

6.Дасгал, дадлага ажил:

Тодорхой нэг захиргааны байгууллагын гадаад, дотоод орчинд SWOT шинжилгээ хийх       

7.Yнэлгээ:

Сэдвийн агуулгаар семинар, ярилцлагад бэлтгэхдээ оюутны эзэмшсэн мэдлэг, уншиж тэмдэглэсэн материалын агуулга, чанар, шинжлэх ухааны үндэслэл зэргийг харгалзан дүгнэнэ.

8. Сэдвийн дагуу ашиглах сурах бичиг, ном, гарын авлага:  

А. Хууль тогтоомж:

1.  Монгол улсын Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль. 2003.

В. Сурах бичиг:

1.    Цанжид.А. Төрийн захиргаа.  УБ., 2009.

Г. Бусад:

1.    Орон нутгийн хөгжил: Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ.УБ.,2010.

2.    Төсөв:Иргэний хяналт, оролцоо.УБ.,2003.

9.Явц дундын тодотгол:

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

 


 

Сэдэв 11

 

1. Сэдвийн нэр:  Захиргааны мэдээлэл  

2. Сэдвийн зорилго:

Захиргааны мэдээлэл, мэдээллийн технологи, ард олонд мэдээллээр үйлчлэх, мэдээлэлтэй байхын ач холбогдол, мэдээлэл олж авах аргуудын талаар онолын цэгцтэй мэдлэгийг оюутанд эзэмшүүлэх

3.  Сэдвийн зохион байгуулалт:

Лекц - 2 ц

Семинар - 2 ц

ОБДУ – 4 ц

ОБД-  4 ц

4.  Сэдвийн агуулга:  

-       Захиргааны мэдээллийн тухай ойлголт  

-       Захиргааны мэдээллийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах нь 

5. Семинар ярилцлагын сэдэв:

“Захиргааны уламжлалт үйлчилгээг өөрчлөхөд цахим засаглалын гүйцэтгэх үүрэг” сэдвээр илтгэл бичих

6. Оюутны бие дааж гүйцэтгэх ажил:

            Ангийн ажлын практик судалгааг онолын судалгаатай харьцуулах

7. Yнэлгээ:

Сэдвийн агуулгаар семинар, ярилцлагад бэлтгэхдээ оюутны эзэмшсэн мэдлэг, уншиж тэмдэглэсэн материалын агуулга, чанар, шинжлэх ухааны үндэслэл зэргийг харгалзан дүгнэнэ.

8.  Сэдвийн дагуу ашиглах сурах бичиг, ном, гарын авлага:  

Ном, сурах бичиг:

1.    Лүндэндорж.Н. Төрийн онол. УБ., 2007. 

2.    Сосормаа.Ч. Төрийн захиргаанаас нийтийн захиргаа руу. УБ., 2008.

3.    Цанжид.А. Төрийн захиргаа.  УБ., 2009.

9.Явц дундын тодотгол:

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 


 

Сэдэв 12

 

1.Сэдвийн нэр: Төрийн захиргааны хөгжлийн шинэ хандлага  

2.Сэдвийн зорилго:

Захиргааны менежментэд гарч байгаа шинэ хандлага, урсгал чиглэлүүд болох Стратегийн хандлага, Сурч буй байгууллагын онол, Гүйцэтгэл, үр дүнгийн удирдлага, Мэдлэгийн менежмент зэрэг шинэ хандлагуудын талаар танин мэдүүлэх, онолын зохих мэдлэг эзэмшүүлэхэд оршино.

3.Сэдвийн зохион байгуулалт:

Лекц - 2 ц

Семинар - 2 ц

Дасгал, дадлага – 4 ц

ОБД-  2 ц

4.  Сэдвийн агуулга:  

-       Төрийн захиргаанд менежментийн арга техникүүдийг ашиглах нь

-       Захиргааны менежментийн орчин цагийн чиг хандлагууд

5. Семинар ярилцлагын сэдэв:

-       Сурч буй байгууллагын онол

-       Гүйцэтгэл, үр дүнгийн удирдлага

-       Мэдлэгийн менежмент

-       Цагийн менежмент сэдвийн агуулгаар ярилцлага бэлтгэх

6.Дасгал, дадлага ажил:

            “Монголын захиргаа суралцаж байгаа захиргаа болох нь” сэдвийн хүрээнд тайлбар бичих

7.Yнэлгээ:

Сэдвийн агуулгаар семинар, ярилцлагад бэлтгэхдээ оюутны эзэмшсэн мэдлэг, уншиж тэмдэглэсэн материалын агуулга, чанар, шинжлэх ухааны үндэслэл зэргийг харгалзан дүгнэнэ.

8.  Сэдвийн дагуу ашиглах сурах бичиг, ном, гарын авлага:  

А. Хууль, тогтоомж:

1. Мянганы хөгжлийн зорилтот суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого. 2008.

Б. Сурах бичиг:

1.    Рондинэли.Д нарын Төрийн захиргаа ба ардчилсан засаглал:Иргэддээ үйлчилдэг засгийн газар.УБ.,2008.

2.    Сосормаа.Ч. Төрийн захиргаанаас нийтийн захиргаа руу. УБ., 2008.

Г. Бусад:

1.    Орон нутгийн хөгжил: Бодлогын суурь үзэл баримтлал.УБ.,2010.

2.    Төрийн албаны өөрчлөлт шинэчлэлтэй холбоотой нэр томъёоны тайлбар толь.УБ.,2009.

3.    Төр ба хүний эрх /цуврал 12/

4.    Төрийн захиргаа сэтгүүл УБ.,2010.

9.Явц дундын тодотгол :

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Төрийн захиргааны онол, удирдлага /PAAM 305/

/нэн хураангуй хөтөлбөр/  

144  цаг

Менежмент, төрийн захиргааны мэргэжлийн “мэргэшүүлэх” хичээл

Багшийн код: PA003

3 кредит

Багш Н.Орхон

1.     Хичээлийн зорилго:

Төрийн захиргааны онол, удирдлагын суурь мэдлэг олгох, захиргааны шинжлэх ухааны онол, арга зүй, үүсэл хөгжил, захиргааны нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг, захиргааны шинэчлэлийн үзэл баримтлалуудын талаар цэгцтэй мэдлэг эзэмшиж Монгол улсын захиргааны практикт үр дүнтэй ашиглаж чадах менежерийн ур чадварыг оюутнуудад эзэмшүүлэхэд оршино.

2.     Уялдах хичээлүүд:

Төрийн бодлогын үндэс, Улс төр судлал, Yндсэн хуулийн эрх зүй, Захиргааны эрх зүй, процесс, Монгол улсын Төрийн алба, хүний нөөцийн удирдлага, Монголын төр захиргааны түүх, Чанар, бүтээмжийн удирдлага, Төрийн албаны ёс зүй, Улсын салбарын шинэ удирдлага хичээлүүдтэй холбоотой явагдана.

3.     Хичээлийн сэдэв:

1.     Удиртгал

2.     Захиргааны шинжлэх ухаан, түүний судлах зүйл, судалгааны аргууд

3.     Монголын төрийн захиргааны үүсэл, хөгжлийн тойм

4.     Төрийн захиргааны сонгодог Бюрократ загвар болон Улсын салбарын шинэ удирдлага тэдгээрийн онцлог

5.     Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн шинэ тогтолцоо, түүний арга хэрэгслүүд

6.     Төрийн захиргааны нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг

7.     Захиргааны бүтэц, зохион байгуулалт

8.     Төрийн захиргааны шийдвэр

9.     Төрийн захиргааны хөгжлийн төлөвлөлт

10.  Захиргааны хяналт

11.  Захиргааны мэдээлэл  

12.  Төрийн захиргааны хөгжлийн шинэ хандлага

4.     Хичээлээр олгох мэдлэг, ур чадвар:

Мэдлэг: Төрийн захиргааны онолын суурь үзэл баримтлалуудад үндэслэгдсэн сонгодог хандлагууд ба захиргааны удирдлагын үндсэн үүрэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн шинэ тогтолцоо, захиргааны бүтэц, зохион байгуулалт, захиргааны удирдлагын үндсэн асуудлууд, дэлхийн болон Монголын захиргааны ирээдүйн хөгжил, өөрчлөлт, шинэчлэлийн хандлагын талаарх суурь мэдлэгийг олгоно.

Ур чадвар: Захиргааны байгууллагын чиг үүрэг, бодлого, алсын хараа, эрхэм зорилго, стратеги зорилтыг тодорхойлох, төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ  хийх гэх мэт захиргааны менежерийн техник ур чадвар олгохоос гадна оновчтой шийдвэр гаргах, мэдээлэл боловсруулах, үнэлэх, шүүмжлэх, тодорхойлох, харьцуулалт хийх, шийдвэрийг задлан шинжлэх, таамнал дэвшүүлэх ба сорил хийх ур чадвар эзэмшүүлнэ.

5.     Сургах арга:

Лекц, семинар, ярилцлага, дадлага, хэлэлцүүлэг, дасгал, бие даах ажил

6.     Хичээлийн зохион байгуулалт:

Лекц                                                                                                     24 цаг

Семинар, ярилцлага,                                                                24 цаг

Дадлага                                                                                          24 цаг

Оюутныг бие даалтыг удирдах                                                    24 цаг         

Оюутан өөрөө бие даах                                                            48 цаг

7.     Yнэлгээний хэлбэр:

Лекцийн боловсруулалт                                                               12 оноо

Семинарын оролцоо                                                                             12 оноо     

Дадлагын ажлын гүйцэтгэл                                                          16 оноо                  

Сэдвийн хамгаалалт, явц дундын шалгалт /2 удаа/                   10 оноо 

Оюутны бие даалтын ажил                                                       20 оноо

Улирлын эцсийн шалгалт                                                         30 оноо

8.   Ашиглах материал:

А. Хууль тогтоомж:

1.     Монгол улсын Yндсэн хууль. 1992.

2.     Монгол улсын Засгийн газрын тухай хууль. 1993.

3.     Монгол улсын Засгийн газрын агентлагын эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2004.

4.     Монгол улсын Захиргааны хариуцлагын тухай хууль.1993.

5.     Монгол улсын Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль. 2002.

6.     Монгол Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тахай хууль. 1992.

7.     Монгол улсын Яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2004.

8.     Монгол улсын Төрийн албаны тухай хууль, 2002.

9.     Монгол улсын Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох журмын тухай хууль. 2000.

10.  Монгол улсын Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль. 2003.

Б. Хэм хэмжээний акт:

1.     Төрийн захиргааны албаны зөвлөлийн дүрэм.  УИХ-ын 1995 оны 35-р тогтоол.

2.     Аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас нутаг дэвсгэртээ нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр  гаргасан шийдвэрийг хянах журам. ЗГ-ын 1993 оны 162-р тогтоол.

3.     Төрийн захиргааны албан тушаалтны ёс зүйн хэм хэмжээний тухай дүрэм. ЗГ-ын 1999 оны 58-р тогтоол.

4.     Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар. ЗГ-ын 1995 оны 53-р тогтоол.

5.     Албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналтын дүрэм.  ЗГ-ын 1999 оны 164-р тогтоол.

В. Сурах бичиг:

1.     Батсүх.Ш.  Захиргааны шинжлэх ухааны ерөнхий онолын зарим асуудал. УБ.,1996

2.     Лүндэндорж.Н. Төрийн онол. УБ., 2007. 

3.     Нигроу.Ф.А., Нигроу.Л.Ж.  Орчин үеийн төрийн удирдлага. УБ.,1998.

4.     Одгэрэл. П. Захиргааны эрх зүйн ерөнхий анги. УБ.,2008

5.     Рондинэли.Д нарын “Төрийн захиргаа ба ардчилсан засаглал:Иргэддээ үйлчилдэг засгийн газар”.УБ.,2008.

6.     Сосормаа.Ч. Төрийн захиргаанаас нийтийн захиргаа руу. УБ., 2008.

7.     Цогтоо.Ш. Засаг захиргаа. УБ., 2007.

8.     Цанжид.А.Төрийн захиргаа. УБ., 2009.

Г. Бусад:

1.     Баг, хороо-засаг захиргааны анхан шатны нэгж.УБ.,2009.

2.     Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт.УБ.,2008.

3.     Засгийн газрын үйл ажиллагааны тайлан.УБ.,2009.

4.     Захиргааны хэргийн шүүх. УБ., 2004.

5.     Захиргааны хэргийн шүүхийн менежмент.УБ.,2006.

6.     Нийтийн захиргааны байгууллага. /гарын авлага цуврал 7/.

7.     Орон нутгийн хөгжил: Бодлогын суурь үзэл баримтлал.УБ.,2010.

8.     Орон нутгийн хөгжил:Төлөвлөх арга зүй.УБ.,2010.

9.     Орон нутгийн хөгжил: Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ.УБ.,2010.

10.  Удирдлагын онол, практик.УБ.,2004.

11.  Улсын салбарын удирдлага, санхүүжилтын шинэчлэл. УБ., 2005.

12.  Таны эдлэх эрх.УБ.,2006.

13.  Төрийн албаны өөрчлөлт шинэчлэлтэй холбоотой нэр томъёоны тайлбар толь.УБ.,2009.

14.  Төрийн захиргааны албан хаагчдад тусламж. УБ., 1998.

15.  Төрийн захиргааны онол удирдлага. Гарын авлага.УБ.,2004.

16.  Төр ба хүний эрх /цуврал 12/

17.  Төрийн захиргаа /Төрийн албан хаагчийн гарын авлага/.УБ.,2004/01.

18.  Төрийн захиргаа сэтгүүл УБ., 2002, 2003,2010.

19.  Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн шинэчлэл.УБ.,2003.

20.  Төсвийн байгууллагын төсөв, санхүү, бүтээгдэхүүний өртөг тооцоололт.УБ., 2005.

21.  Төсөв:Иргэний хяналт, оролцоо.УБ.,2003.

 

 


 

Төрийн захиргааны онол, удирдлага хичээлийн

 хураангуй хөтөлбөр  

 

Хичээлийн нэр:                           Төрийн захиргааны онол, удирдлага

Индекс:                                          PAAM 305

Багц цаг                                         3 кр

7 хоногт хичээллэх цаг:             0,75:0,75:0,75:0,75

Хичээл заах багш:                       Н.Орхон ТЗУТ-ийн багш /PA003/  orhon05@yahoo.com

Хичээлийн зорилго:

Төрийн захиргааны онол, удирдлагын суурь мэдлэг олгох, захиргааны шинжлэх ухааны онол, арга зүй, үүсэл хөгжил, захиргааны нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг, захиргааны шинэчлэлийн үзэл баримтлалуудын талаар цэгцтэй мэдлэг эзэмшиж Монгол улсын захиргааны практикт үр дүнтэй ашиглаж чадах менежерийн ур чадварыг оюутнуудад эзэмшүүлэхэд оршино.

Оюутанд  олгох мэдлэг:    

Төрийн захиргааны онолын суурь үзэл баримтлалуудад үндэслэгдсэн сонгодог хандлагууд ба захиргааны удирдлагын үндсэн үүрэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн шинэ тогтолцоо, захиргааны бүтэц, зохион байгуулалт, захиргааны удирдлагын үндсэн асуудлууд, дэлхийн болон Монголын захиргааны ирээдүйн хөгжил, өөрчлөлт, шинэчлэлийн хандлагын талаарх суурь мэдлэгийг олгоно.

Чадвар, дадал:

Захиргааны байгууллагын чиг үүрэг, бодлого, алсын хараа, эрхэм зорилго, стратеги зорилтыг тодорхойлох, төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ гэх мэт захиргааны менежерийн техник ур чадварыг олгохоос гадна оновчтой шийдвэр гаргах, мэдээлэл боловсруулах, үнэлэх гол санаануудыг тодорхойлох, харьцуулалт хийх, шийдвэрийг задлан шинжлэх, синтезлэх, санал болон баримтуудыг ялгах, гипотез таамнал ба сорил хийх ур чадвар олгоно.

Бусад хичээлүүдтэй холбогдох уялдаа холбоо:

Төрийн бодлогын үндэс, Улс төр судлал, Yндсэн хуулийн эрх зүй, Захиргааны эрх зүй, процесс, Монгол улсын Төрийн алба, хүний нөөцийн удирдлага, Монголын төр захиргааны түүх, Чанар, бүтээмжийн удирдлага, Төрийн албаны ёс зүй, Улсын салбарын шинэ удирдлага хичээлүүдтэй холбоотой явагдана

Заах арга:

- Хичээлийн агуулгыг танин мэдүүлэхдээ оюутны заавал эзэмших ёстой асуудлыг тэдний эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлж, уялдаа холбоо бүхий хичээлүүдийн мэдлэгийн түвшинд нийцүүлэн онолын тулгуур ойлголтыг лекцийн аргаар /Power point/ слайд, тараах материалд тулгуурлан явуулах,

- Оюутны лекцээр олж авсан онолын мэдлэгийг семинар, ярилцлагын хичээлийн үед гүнзгийрүүлэн батжуулж бодит амьдрал, туршлагатай холбон дараах аргаар явуулна.

Yүнд:

-     Бүлгээр ажиллах: Тодорхой асуудал сонгон авч бүлгээр ажиллах, семинар зохион байгуулах бүлэг бусад бүлгүүдийг идэвхижүүлэх, оролцооны аргуудыг хэрэглэнэ. Тухайлбал, багуудыг холбогдох мэдээлэл, баримт материал, эх сурвалжаар ханган бүлэг тус бүрээр илтгэл тавиулна. Бүлгүүдийн илтгэлд үнэлгээ өгнө.

-     Хэвлэлийн бага хурал: Семинар зохион байгуулах бүлэг сонгосон сэдвийн хүрээнд хэвлэл мэдээллийн бага хурал зохион байгуулж зохих эх сурвалжаас олж авсан мэдээлэл, тоо баримтад тулгуурлан бусад бүлгүүдийн тавьсан асуултанд хариулт өгнө.

-  Дадлагын хичээлээр оюутнууд захиргааны тодорхой төрлийн үйлчилгээ хүргэх үйл явцыг судалж дүгнэлт гаргана.

- Оюутнууд бие дааж гүйцэтгэх ажлын чиглэлээр өгөгдсөн даалгаврыг тавигдсан зорилго, зорилт, дараалал, зарчмын дагуу тогтоосон хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ. Ингэхдээ стандарт хөтөлбөрийн дагуу болон багшаас зааж өгсөн эх сурвалж ном сурах бичиг, гарын авлага, сонин сэтгүүл, илтгэл өгүүллийг бие даан судалж тэмдэглэл хөтлөх, даалгаварт ажил гүйцэтгэж тодорхой судалгаа шинжилгээний ажил хийх арга зүйг эзэмшсэн байна.

Дүгнэх журам: 

Лекцийн боловсруулалт                                                         12 оноо

Семинарын оролцоо                                                         12 оноо     

Дадлагын ажлын гүйцэтгэл                                                    16 оноо                          

Сэдвийн хамгаалалт, явц дундын шалгалт /2 удаа/              10 оноо 

Оюутны бие даалтын ажил                                              20 оноо

Улирлын эцсийн шалгалт                                               30 оноо

Ашиглах материал:

А. Хууль тогтоомж:

1.    Монгол улсын Yндсэн хууль. 1992.

2.    Монгол улсын Засгийн газрын тухай хууль. 1993.

3.    Монгол улсын Засгийн газрын агентлагын эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2004.

4.    Монгол улсын Захиргааны хариуцлагын тухай хууль.1993.

5.    Монгол улсын Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль. 2002.

6.    Монгол засаг захиргаа нутаг дэвсгэр, түүний удирдлагын тахай хууль. 1992.

7.    Монгол улсын Яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2004.

8.    Монгол улсын Төрийн албаны тухай хууль, 2002.

9.    Монгол улсын Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох журмын тухай хууль. 2000.

10. Монгол улсын Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль. 2003.

Б. Хэм хэмжээний акт:

1.    Төрийн захиргааны албаны зөвлөлийн дүрэм.  УИХ-ын 1995 оны 35-р тогтоол.

2.    Аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас нутаг дэвсгэртээ нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр  гаргасан шийдвэрийг хянах журам. ЗГ-ын 1993 оны 162-р тогтоол.

3.    Төрийн захиргааны албан тушаалтны ёс зүйн хэм хэмжээний тухай дүрэм. ЗГ-ын 1999 оны 58-р тогтоол.

4.    Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар. ЗГ-ын 1995 оны 53-р тогтоол.

5.    Албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналтын дүрэм.  ЗГ-ын 1999 оны 164-р тогтоол.

В. Сурах бичиг:

1.    Батсүх.Ш.Захиргааны шинжлэх ухааны ерөнхий онолын зарим асуудал.  УБ., 1996

2.    Лүндэндорж.Н. Төрийн онол. УБ., 2007. 

3.    Нигроу.Ф.А., Нигроу.Л.Ж. Орчин үеийн төрийн удирдлага. УБ., 1998.

4.    Одгэрэл. П.  Захиргааны эрх зүйн ерөнхий анги. УБ., 2008

5.    Рондинэли.Д нарын Төрийн захиргаа ба ардчилсан засаглал:Иргэддээ үйлчилдэг засгийн газар.УБ.,2008.

6.    Сосормаа.Ч. Төрийн захиргаанаас нийтийн захиргаа руу. УБ., 2008.

7.    Цогтоо.Ш.  Засаг захиргаа . УБ., 2007.

8.    Цанжид.А. Төрийн захиргаа.  УБ., 2009.

Г. Бусад:

1.    Баг, хороо-засаг захиргааны анхан шатны нэгж.УБ.,2009.

2.    Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт.УБ.,2008.

3.    Засгийн газрын үйл ажиллагааны тайлан.УБ.,2009.

4.    Захиргааны хэргийн шүүх. УБ., 2004.

5.    Захиргааны хэргийн шүүхийн менежмент.УБ.,2006.

6.    Нийтийн захиргааны байгууллага. /гарын авлага цуврал 7/.

7.    Орон нутгийн хөгжил: Бодлогын суурь үзэл баримтлал.УБ.,2010.

8.    Орон нутгийн хөгжил:Төлөвлөх арга зүй.УБ.,2010.

9.    Орон нутгийн хөгжил: Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ.УБ.,2010.

10. Удирдлагын онол, практик.УБ.,2004.

11. Улсын салбарын удирдлага, санхүүжилтын шинэчлэл. УБ., 2005.

12. Таны эдлэх эрх.УБ.,2006.

13. Төрийн албаны өөрчлөлт шинэчлэлтэй холбоотой нэр томъёоны тайлбар толь.УБ.,2009.

14. Төрийн захиргааны албан хаагчдад тусламж. УБ., 1998.

15. Төрийн захиргааны онол удирдлага. Гарын авлага.УБ.,2004.

16. Төр ба хүний эрх /цуврал 12/

17. Төрийн захиргаа /Төрийн албан хаагчийн гарын авлага/.УБ.,2004/01.

18. Төрийн захиргаа сэтгүүл УБ., 2002, 2003,2010.

19. Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн шинэчлэл.УБ.,2003.

20. Төсвийн байгууллагын төсөв, санхүү, бүтээгдэхүүний өртөг тооцоололт.УБ., 2005.

21. Төсөв:Иргэний хяналт, оролцоо.УБ.,2003.

Хичээлийн цаг, сэдвийн төлөвлөгөө

 

¹

 

Хичээлийн сэдэв

Бүх цаг

 Yүнээс

Лекц

Сем

Дас

дад

OБДУ

ОБД

1

Удиртгал

8

2

2

-

4

4

2

Захиргааны шинжлэх ухаан түүний судлах зүйл, судалгааны аргууд

 

8

 

2

 

2

 

4

 

-

 

4

3

Монголын төрийн захиргааны үүсэл, хөгжлийн тойм

 

8

 

2

 

2

 

-

 

4

 

4

4

Төрийн захиргааны сонгодог Бюрократ загвар болон Улсын салбарын шинэ удирдлага, тэдгээрийн онцлог

 

8

 

2

 

2

 

4

 

-

 

4

5

 Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн шинэ тогтолцоо, түүний арга хэрэгслүүд

 

8

 

2

 

2

 

-

 

4

 

4

6

Төрийн захиргааны нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг

14

2

2

4

-

4

7

Захиргааны бүтэц, зохион байгуулалт

14

2

2

-

4

4

8

Төрийн захиргааны шийдвэр

14

2

2

4

-

4

9

Төрийн захиргааны хөгжлийн төлөвлөлт

14

2

2

-

4

4

10

Захиргааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ

14

2

2

4

-

4

11

Захиргааны мэдээлэл, мэдээллийн технологи, ард олныг мэдээллээр хангах үйл явц

 

14

 

2

 

2

 

-

 

4

 

4

 

12

Төрийн захиргааны хөгжлийн шинэ хандлага

6

2

2

4

-

4

 

Бүгд 144

144

24

24

24

24

48

 

Лекцийн хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө

¹

Хичээлийн сэдэв

Бүх цаг

Ашиглах материал

1

Удиртгал

2

СБ 6-ийн 9-18 дахь талыг уншиж судлах

СБ 8-ын 9-17 дахь талыг уншиж судлах

 

2

Захиргааны шинжлэх ухаан, түүний судлах зүйл, судалгааны аргууд

 

2

СБ 1-ийн 11-32 дахь талыг уншиж судлах

СБ 2-ын 9-17 дахь талыг уншиж судлах

3

Монголын төрийн захиргааны үүсэл, хөгжлийн тойм

 

2

СБ 1-ийн 33-66 дахь талыг уншиж судлах

4

Төрийн захиргааны сонгодог Бюрократ загвар болон Улсын салбарын шинэ удирдлага, тэдгээрийн онцлог

 

2

 СБ 2-ын 18-35 дахь талыг уншиж судлах

5

 Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн шинэ тогтолцоо, түүний арга хэрэгслүүд

2

СБ 2-ын 17-35 дахь талыг уншиж судлах

 

6

Төрийн захиргааны нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг

 

4

СБ 1-ийн 189-200 дахь талыг уншиж судлах

СБ 2-ын 87-113  дахь талыг уншиж судлах

7

Захиргааны бүтэц, зохион байгуулалт

2

 СБ 1-ийн 161-188 дахь талыг уншиж судлах 

8

Төрийн захиргааны шийдвэр

2

СБ 1-ийн 146-160 дахь талыг уншиж судлах

9

Төрийн захиргааны хөгжлийн төлөвлөлт

2

 

СБ 1-ийн 146-160 дахь талыг уншиж судлах

10

Захиргааны хяналт

2

 

СБ 1-ийн 249-257 дахь талыг уншиж судлах

11

Захиргааны мэдээлэл

2

СБ 2-ын 127-201 дэх талыг уншиж судлах

 

12

Төрийн захиргааны хөгжлийн шинэ хандлага

 

2

СБ 1-ийн  төгсгөлийн бүлгийг уншиж судлах

СБ 2-ын 127-201 дэх талыг уншиж судлах

Бүгд

24

 

Семинар, ярилцлагын хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө

¹

Сэдэв: бүлэг, хэсэг

Бүх цаг

Ашиглах материал

 

1

Төрийн захиргааны алба хааж буй албан тушаалтны мэргэжлийн онцлог, төрийн захиргааны макро, микро түвшний удирдлагын мөн чанарын тухай ярилцаж 1 хуудас дүгнэлт гаргана.

 

2

СБ 1-ийн 11-32 дахь талыг уншиж судлах

СБ 2-ын 9-17 дахь талыг уншиж судлах

 

2

Төрийн удирдлагын тогтолцоонд захиргааны эзлэх байр суурь, захиргааны олон талт байдал сэдвээр эссэ бичих   

 

2

СБ 1-ийн 33-66 дахь талыг уншиж судлах

СБ 2-ын 18-35 дахь талыг уншиж судлах

 

3

Түүхэн онцлог үеүд дэх Монголын захиргааны бүтэц, зохион байгуулалт, үүрэг, онцлог шинжүүдийг харьцуулан судлаж дүгнэлт бичих       

 

2

СБ 2-ын 18-35 дахь талыг уншиж судлах

 

4

Монголын захиргааны шинэчлэл хийх болсон хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлон ярилцаж дүгнэлт бичих

 

2

СБ 5-ын 9-17 дахь талыг уншиж судлах

 

5

“Yр дүнд суурилсан удирдлагын тогтолцоо, түүний онцлог” сэдвээр ярилцаж 1 хуудас дүгнэлт бичих

 

2

 СБ 2-ын 9-17 дахь талыг уншиж судлах

 

 

6

“Захиргааны байгууллага үйлчилгээний байгууллага болох нь” сэдвээр илтгэл бичиж хэлэлцүүлэг хийх

 

2

 СБ 2-ын 9-17 дахь талыг уншиж судлах

 

7

“Захиргааны үүрэг, зорилго, бүтцийн харилцан хамаарал”, “Захиргааны макро, микро түвшний бүтэц, зохион байгуулалтын онцлог” сэдвээр бүлгийн ярилцлага зохион байгуулах

 

2

 СБ 2-ын 17-35 дахь талыг уншиж судлах

 

8

Захиргааны шийдвэрийн төрөл, хэлбэрүүд тэдгээрт тавигдах шаардлага сэдвийн агуулгаар ярилцаж дүгнэлт бичих

 

2

СБ 1-ийн 161-188 дахь талыг уншиж судлах 

9

“Захиргааны байгууллагын бизнесийн стратеги төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй”-г судалж загвар боловсруулах    

 

2

СБ 1-ийн 146-160 дахь талыг уншиж судлах

 

10

“Хяналт-шинжилгээ-үнэлгээ” - ний онцлог сэдвээр ярилцаж дүгнэлт бичих  

 

2

СБ 1-ийн 146-160 дахь талыг уншиж судлах

 

 

11

“Цахим засаглал нь захиргааны уламжлалт үйлчилгээний системийг өөрчлөх процесс болох нь" сэдвээр илтгэл бичих

 

2

СБ 1-ийн 249-257 дахь талыг уншиж судлах

 

 

 

12

“Сурч буй байгууллагын онол”

“Гүйцэтгэл, үр дүнгийн удирдлага”

“Мэдлэгийн менежмент”

“Цагийн менежмент” сэдвийн агуулгаар ярилцлага хийх

 

 

2

СБ 2-ын 127-201 дэх талыг уншиж судлах

Бүгд

24

12 оноо

 

Оюутны гүйцэтгэх дасгал, дадлага ажлын төлөвлөгөө

Агуулга

Ногдох цаг

Цуглуулах оноо

“Зарим улс орнуудын захиргааны хөгжлийн уламжлал, шинэчлэл” сэдвийн хүрээнд тодорхой улсын жишээг судалж дүгнэлт бичих

 

4

 

2

“Бюрократ бие хүний эвдрэл” кейс ажиллаж эргэцүүлэх асуултад хариулах

4

2

Захиргааны ажилтны үйл ажиллагааны онцлог сэдвийн агуулгаар судалгаа хийж тайлан бичих

4

4

“Шийдвэр захиргааны байгууллагын бүтээгдэхүүн болох нь” сэдвээр эссэ бичих

4

2

Тодорхой нэг захиргааны байгууллагын гадаад, дотоод орчинд SWOT шинжилгээ хийх

4

2

“Монголын захиргаа суралцаж байгаа захиргаа болох нь”  сэдвийн хүрээнд тайлбар бичих

 

4

 

 4

Бүгд

24

16 оноо

 

Оюутны бие даалтыг удирдах төлөвлөгөө

д/д

Багшийн гүйцэтгэх ажлын агуулга  

Ногдох цаг

1

Ангийн ажлын сэдэв гаргаж хуваарилах, арга зүйг санал болгох

4

2

Ангийн ажлын төлөвлөгөөг хянаж, санал өгөх

4

3

Онолын судалгааны явцтай танилцаж, зөвлөгөө өгөх

4

4

Практик судалгааны явцтай танилцаж, зөвлөгөө өгөх

4

5

Ангийн ажлын агуулга болон хэлбэрийн стандартыг шалгаж хамгаалуулах

8

 

Бүгд

24

 

Оюутны бие дааж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө

Бие дааж гүйцэтгэх ажил, түүний сэдэв

Ногдох цаг

Цуглуулах оноо

Дор өгөгдсөн сэдвийн хүрээнд ангийн ажил бичих

48

20 оноо

Бүгд

48

 20 оноо

 

“Төрийн захиргааны онол, удирдлага” хичээлээр

ангийн ажил бичих сэдвүүд

1.    Төрийн захиргааны удирдлага, түүний ирээдүйн төлөв

2.    Төрийн захиргааны байгууллагын амжилтыг тодорхойлох хүчин зүйлүүд

3.    Төрийн захиргааны байгууллага, түүний мөн чанар, онцлогт хийсэн судалгаа

4.    Төрийн байгууллагын тогтолцоонд захиргааны эзлэх байр суурь

5.    Захиргааны байгууллагын хүргэдэг төрийн үйлчилгээ, түүний төрлүүд

6.    Монголын төрийн удирдлагын уламжлал, шинэчлэлийн залгамж чанар

7.    Монголын төрийн захиргааны шинэчлэлийн агуулга

8.    Цагийн менежментийг ТЗ-ны байгууллагад нэвтрүүлэх боломжийг судлах нь

9.    Төрийн захиргааны байгууллагад хариуцлагын тогтолцоог төлөвшүүлэх нь

10. Захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд судалгаа хийх

11. Захиргааны байгууллагын шийдвэр, түүнд нөлөөлдөг хүчин зүйлүүд

12. Төрийн удирдлагын сонгодог ба шинэ загварыг харьцуулах нь

13. Төрийн захиргааны байгууллагын бүтээмжийг дээшлүүлэх асуудал

14. ТЗБ-д Чанарын  удирдлагыг нэвтрүүлэх хэрэгцээ шаардлага, ач холбогдол

15. Төрийн захиргааны байгууллагын дотоод орчин

16. Төрийн захиргааны байгууллагын гадаад орчин

17. ТЗБ-д мэдээллийн технологийг оновчтой  хэрэгжүүлэх арга зам

18. ТЗБ-ын шийдвэр гаргаж буй байдалд хийсэн судалгаа

19. ТЗ-ны албан тушаалтны  хариуцлага, ёс зүйг төлөвшүүлэх нь

20.  Улсын салбарын шинэ удирдлагын агуулга, мөн чанар

Ангийн ажил бичиж хамгаалах удирдамж

Ангийн ажил нь оюутны бие дааж гүйцэтгэх ажил бөгөөд суралцах хугацааны туршид уг хичээлээр эзэмшсэн мэдлэгээ практикт хэрэгжүүлэх чадвартай эсэхийг тодорхойлох шалгуур болно. Ангийн ажил нь DUMS 960022-5-5:2007/2/ стандартын дагуу боловсруулагдсан байна.

Ангийн ажлын бүтэц

Ангийн ажлын төлөвлөгөө

Оршил хэсэг:

Тухайн сэдэв асуудлыг сонгож авсан шалтгаан, ач холбогдол, шаардлагыг үндэслэх

Yндсэн хэсэг:

-       Гадаад дотоод орчны судалгаа

-       Төлөвлөгөөний дагуу уг сэдэвт тусгагдах онолын болон практик судалгаа

Дүгнэлт хэсэг

-       Сонгож авсан асуудлын дагуу өөрийн үнэлэлт дүгнэлтийг гаргаж уг сэдэвтэй холбоотой асуудлыг хэрэгжүүлэхэд тохиолдох саад бэрхшээл, түүнийг шийдвэрлэх арга зам, цаашид сайжруулах боломжуудыг тодорхойлно.

Ангийн ажилд тавигдах шаардлага

Оюутнууд уг хичээлээр үзсэн зүйлийг бататгаж, өөрийн сонгож авсан сэдвийн дагуу зохих материалыг олж судалсны үндсэн дээр өөрийн санал дүгнэлтийг гаргаж, цаашид уг асуудлыг боловсронгуй болгох, хөгжүүлэх, өөрчлөхөд чиглэсэн тодорхой саналыг судалгааны үндсэн дээр дэвшүүлсэн байна.

Ашигласан материалын жагсаалтыг хуудас заан тодорхой тусгасан байх шаардлагатай. Ажлаа багшийн заасан хугацаанд бичиж хураалгасан байх бөгөөд бичих явцдаа холбогдох тэнхмийн зүгээс болон мэргэжлийн багшаас зөвлөгөө авч болно. Хугацаа хоцорсон тохиолдолд  хүлээн авахгүй.

 


“Төрийн захиргааны онол, удирдлага” хичээлийн

 дэлгэрэнгүй хөтөлбөр

 

 “Төрийн захиргааны онол” сэдэвт нэгдүгээр хэсгийн агуулга

 

Сэдэв 1

1. Сэдвийн нэр: Удиртгал

2. Сэдвийн зорилго:

 Төрийн захиргааны удирдлага, нийтийн захиргаа хэмээх ойлголтын мөн чанар, тэдгээрийн ялгаатай тал, “Төрийн захиргаа онол удирдлага” хичээлийн зорилго, судлах зүйл, судалгааны аргачлал, Менежмент, төрийн захиргааны удирдлагын мэргэжлийн онцлог, төрийн захиргааны макро, микро түвшний удирдлагын талаар оюутнуудад онол болон арга зүйн мэдлэг эзэмшүүлэхэд оршино.

3. Сэдвийн зохион байгуулалт:   

Лекц - 2 ц

Семинар - 2 ц

ОБДУ-  4 ц

ОБД – 4 ц

4. Сэдвийн агуулга:  

- “Төрийн захиргааны онол удирдлага” хичээлийн танилцуулга, уг хичээлийн зорилго, зарчим

- “Төрийн захиргааны онол удирдлага” хичээлийн судлах зүйл,  судалгааны  арга зүй аргачлал

5.  Семинарын сэдэв:

Төрийн захиргааны албан тушаалтны мэргэжлийн онцлог, төрийн захиргааны макро, микро түвшний удирдлагын мөн чанарын тухай ярилцаж дүгнэлт бичнэ.

6. Оюутны бие дааж гүйцэтгэх ажил:

-       Хичээлтэй холбогдолтой ном, сурах бичиг, хууль тогтоомж, нэмэлт    материалын судалгаа хийж  жагсаалт гаргах

-       Ангийн ажлын сэдэв сонгож судлах арга зүй, судалгааны объектоо тодорхойлж судалгааны ажлын төлөвлөгөө боловсруулж багшаар хянуулна.

7.  Yнэлгээ:

Оюутнуудын судалж тэмдэглэсэн сурах бичиг, гарын авлага, хууль тогтоомж, нэмэлт материалын нэрсийн жагсаалт гаргасныг бүртгэж авах

8. Сэдвийн дагуу ашиглах сурах бичиг, ном, гарын авлага:  

А. Ном, сурах бичиг:

1.    Сосормаа.Ч.Төрийн захиргаанаас нийтийн захиргаа руу.УБ.,2008.хууд11-32

2.    Цанжид.А. Төрийн захиргаа.УБ.,2009.хууд 7-32

Б. Бусад:                                         

1.    Төрийн захиргаа сэтгүүл УБ., 2002, 2003.2010 /холбогдох материалууд/

9.  Явц дундын тодотгол :

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Сэдэв 2

 

1.Сэдвийн нэр: Захиргааны шинжлэх ухааны судлах зүйл, судалгааны аргууд  

2.Сэдвийн зорилго:

Захиргааны шинжлэх ухаан, түүний үүсэл хөгжил, судлах зүйл, судалгааны аргуудын талаар оюутнуудад шаардлагатай төвшний мэдлэг эзэмшүүлэхэд оршино.

3. Сэдвийн зохион байгуулалт:

Лекц - 2 ц

Семинар - 2 ц

Дасгал, дадлага -  4 ц

ОБД – 4 ц

4.  Сэдвийн агуулга:  

-       Төрийн захиргааг тодорхойлох нь

-       Захиргааны ШУ-ны хөгжлийн тойм

-       Захиргааны ШУ, түүний судлах зүйл, судалгааны арга зүй

5. Семинар ярилцлагын сэдэв:

Төрийн удирдлагын тогтолцоонд захиргааны эзлэх байр суурь, захиргааны олон талт байдал сэдвээр эссэ бичих

6. Дасгал, дадлага ажил:

“Зарим улс орнуудын захиргааны хөгжлийн уламжлал, шинэчлэл” сэдвийн хүрээнд тодорхой улсын жишээг судалж дүгнэлт бичих

7. Yнэлгээ:

Сэдвийн агуулгаар семинар, ярилцлагад бэлтгэхдээ оюутны эзэмшсэн мэдлэг, уншиж тэмдэглэсэн материалын агуулга, чанар, шинжлэх ухааны үндэслэл зэргийг харгалзан дүгнэнэ.

8. Сэдвийн дагуу ашиглах сурах бичиг, ном, гарын авлага:  

Ашиглах материал:

А. Хууль тогтоомж:

1.    Монгол улсын Yндсэн хууль. 1992.

2.    Монгол улсын Засгийн газрын тухай хууль. 1993.

3.     Монгол улсын Засгийн газрын агентлагын эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2004.

Б. Сурах бичиг:

1.    Лүндэндорж.Н. Төрийн онол. УБ., 2007. 

2.    Одгэрэл. П.  Захиргааны эрх зүйн ерөнхий анги. УБ., 2008

3.    Сосормаа.Ч. Төрийн захиргаанаас нийтийн захиргаа руу. УБ., 2008.

4.    Цанжид.А. Төрийн захиргаа.  УБ., 2009.

Г. Бусад:

1.    Төрийн захиргаа сэтгүүл УБ., 2002, 2003, 2010.

9.  Явц дундын тодотгол :

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

 

Сэдэв 3

 

1.  Сэдвийн нэр:  Монголын төрийн захиргааны үүсэл, хөгжлийн тойм  

2.  Сэдвийн зорилго:

Монголын төрийн захиргааны үүсэл, хөгжлийн тойм, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн байгууламжийн хөгжил, төлөвшлийг шинэ хандлагар судлах онол, арга зүйн мэдлэг оюутанд олгох.

3.  Сэдвийн зохион байгуулалт:   

Лекц - 2 ц

Семинар - 2 ц

ОБДУ – 4 ц

ОБД-  4 ц

4.  Сэдвийн агуулга:  

-       Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн байгууламжийн хөгжил, төлөвшил

-       Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн байгууламжийг шинэ хандлагаар судлах нь

5.  Семинарын сэдэв:

Түүхэн онцлог үеүд дэх Монголын захиргааны бүтэц, зохион байгуулалт, үүрэг, онцлог шинжүүдийг харьцуулан судлаж дүгнэлт бичих      

6.    Оюутны бие дааж гүйцэтгэх ажил:

Ангийн ажлын сэдэв сонгож судалгааны төлөвлөгөө хийх

7.    Yнэлгээ:

Сэдвийн агуулгаар семинар, ярилцлагад бэлтгэхдээ оюутны эзэмшсэн мэдлэг, уншиж тэмдэглэсэн материалын агуулга, чанар, шинжлэх ухааны үндэслэл зэргийг харгалзан дүгнэнэ.

8.  Сэдвийн дагуу ашиглах сурах бичиг, ном, гарын авлага:  

А. Хууль тогтоомж:

1.    Монгол улсын Yндсэн хууль. 1992.

2.    Монгол засаг захиргаа нутаг дэвсгэр, түүний удирдлагын тухай хууль. 1992.

Б. Сурах бичиг:

1.    Цогтоо.Ш.  Засаг захиргаа . УБ., 2007.

2.    Цанжид.А. Төрийн захиргаа.  УБ., 2009.

10.  Явц дундын тодотгол :

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 


 

Сэдэв 4

 

1.Сэдвийн нэр:   Төрийн захиргааны сонгодог Бюрократ болон Улсын салбарын шинэ удирдлага, тэдгээрийн онцлог

2.Сэдвийн зорилго:

Төрийн захиргааны мөн чанар, өнөөгийн тулгамдсан асуудлууд, төрийн захиргааны сонгодог буюу Бюрократ загвар, захиргааны шинэчлэлийн үзэл баримтлал болох Улсын салбарын шинэ удирдлагын онцлог, давуу, сул талуудын талаарх онол, арга зүйн мэдлэг, эдгээр онол, загваруудыг харьцуулан дүгнэх чадвар оюутан эзэмшинэ.

3.Сэдвийн зохион байгуулалт:   

Лекц - 2 ц

Семинар - 2 ц

Дадлага – 4 ц

ОБД-  4 ц

4.Сэдвийн агуулга:  

-       Төрийн захиргааны мөн чанар

-       Сонгодог Бюрократ загварын онцлог

-       Төрийн захиргааны шинэчлэл

-       Улсын салбарын шинэ удирдлага

5. Семинар ярилцлагын сэдэв:

Монголын захиргааны шинэчлэл хийх болсон хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлон ярилцаж дүгнэлт хийх

6. Оюутны дадлага ажил:

“Бюрократ бие хүний эвдрэл” кейс ажиллаж эргэцүүлэх асуултад хариулах

7. Оюутны бие дааж гүйцэтгэх ажил:

 Ангийн ажлын судалгаатай холбоотой ном, сурах бичиг, материал цуглуулах

8. Yнэлгээ:

Сэдвийн агуулгаар семинар, ярилцлагад бэлтгэхдээ оюутны эзэмшсэн мэдлэг, уншиж тэмдэглэсэн материалын агуулга, чанар, шинжлэх ухааны үндэслэл зэргийг харгалзан дүгнэнэ.

9. Сэдвийн дагуу ашиглах сурах бичиг, ном, гарын авлага:  

А. Хууль тогтоомж:

1.  Монгол улсын Yндсэн хууль. 1992.

2.  Монгол улсын Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль. 2002.

3.  Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хууль.2002.

Б. Сурах бичиг:

1.  Батсүх.Ш.Улсын салбарын шинэ удирдлага.УБ.,2009.хууд 7-9

2.  Сосормаа.Ч. Төрийн захиргаанаас нийтийн захиргаа руу. УБ., 2008.хууд 9-34, 36-85

3.  Цанжид.А. Төрийн захиргаа.  УБ., 2009. хууд 261-278

Г. Бусад:

1.  Нийтийн захиргааны байгууллага. /гарын авлага цуврал 7/УБ.,2005.хууд 5

2.  Улсын салбарын удирдлага, санхүүжилтын шинэчлэл. УБ., 2005. Хууд 31-53

3.  Төрийн захиргаа сэтгүүл УБ., 2002/02 хууд 7-8, 2010/02 хууд 36-42

10.  Явц дундын тодотгол :

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Сэдэв 5

 

1.Сэдвийн нэр: Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн шинэ тогтолцоо, түүний арга хэрэгслүүд

2.Сэдвийн зорилго: 

Энэ сэдвийн зорилго нь Улсын салбарын удирдлагын шинэ үзэл баримтлал, төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн шинэ тогтолцоо нь захиргааны шинэчлэлийн үндэс болох талаар онол, арга зүйн мэдлэг олгоход оршино.

3.Сэдвийн зохион байгуулалт:

Лекц - 2 ц

Семинар - 2 ц

ОБДУ – 4 ц

ОБД-  4 ц

4.Сэдвийн агуулга:  

-       Улсын салбарын удирдлага, санхүүжилтын шинэчлэлийн үзэл баримтлал

-       Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн шинэ тогтолцоо захиргааны шинэчлэлийн үндэс болох нь

5. Семинар ярилцлагын сэдэв:

“Yр дүнд суурилсан удирдлагын тогтолцоо, түүний онцлог” сэдвээр ярилцаж 1 хуудас дүгнэлт бичих

6. Оюутны бие дааж гүйцэтгэх ажил:

Ангийн ажлын сэдвийн хүрээнд онолын судалгаа хийх    

7. Yнэлгээ:

Сэдвийн агуулгаар семинар, ярилцлагад бэлтгэхдээ оюутны эзэмшсэн мэдлэг, уншиж тэмдэглэсэн материалын агуулга, чанар, шинжлэх ухааны үндэслэл зэргийг харгалзан дүгнэнэ.

8.  Сэдвийн дагуу ашиглах сурах бичиг, ном, гарын авлага:  

А. Хууль тогтоомж:

1.  Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хууль.2002.

Б. Сурах бичиг:

1. Рондинэли.Д нарын Төрийн захиргаа ба ардчилсан засаглал:Иргэддээ үйлчилдэг засгийн газар.УБ.,2008.

2.   Сосормаа.Ч. Төрийн захиргаанаас нийтийн захиргаа руу. УБ., 2008.

В. Бусад:

1. Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн шинэчлэл.УБ.,2003.

2. Төсвийн байгууллагын төсөв, санхүү, бүтээгдэхүүний өртөг тооцоололт.УБ., 2005.

3. Төсөв:Иргэний хяналт, оролцоо.УБ.,2003.

9.  Явц дундын тодотгол :

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 


 

Сэдэв 6

 

1. Сэдвийн нэр:  Төрийн захиргааны  нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг  

2. Сэдвийн зорилго:

Захиргааны үүргийн тухай ойлголт, захиргааны нийгэмд гүйцэтгэх олон талт үүрэг, захиргааны үүрэг өсөн нэмэгдэж, өөрчлөгдөх зүй тогтлын талаар онол, арга зүйн мэдлэг олгоно.

3.  Сэдвийн зохион байгуулалт: 

Лекц - 2 ц

Семинар - 2 ц

Дасгал, дадлага – 4 ц

ОБД-  4 ц

4.  Сэдвийн агуулга:  

-       Төрийн чиг үүрэг

-       Захиргааны нийгэмд гүйцэтгэх олон талт үүргүүд

5. Семинар ярилцлагын сэдэв:

“Захиргааны байгууллага үйлчилгээний байгууллага болох нь” сэдвээр илтгэл бичиж хэлэлцүүлэг хийх

6. Дасгал, дадлага ажил:

“Захиргааны ажилтны үйл ажиллагааны онцлог” сэдвийн агуулгаар судалгаа хийж тайлан бичих

7. Yнэлгээ:

Сэдвийн агуулгаар семинар, ярилцлагад бэлтгэхдээ оюутны эзэмшсэн мэдлэг, уншиж тэмдэглэсэн материалын агуулга, чанар, шинжлэх ухааны үндэслэл зэргийг харгалзан дүгнэнэ.

8.  Сэдвийн дагуу ашиглах сурах бичиг, ном, гарын авлага:  

А. Ном, сурах бичиг:

1.    Цанжид.А. Төрийн захиргаа. УБ., 2009.

2.    Сосормаа.Ч. Төрийн захиргаанаас нийтийн захиргаа руу. УБ., 2008.

3.    Батсүх.Ш. Захиргааны шинжлэх ухааны ерөнхий онолын зарим асуудал. УБ., 1995.

Б. Бусад:

1.    Долгоржав.Я, Намхайжанцан.Б, Батбаяр.Б. Төрийн албаны шинэчлэлийн удиртгал. ТАСIS, УБ., 2000. 

9.  Явц дундын тодотгол :

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 


 

“Төрийн захиргааны удирдлага /менежмент/-ын үндсэн асуудлууд”

сэдэвт хоёрдугаар хэсгийн агуулга

 

Сэдэв 7

1. Сэдвийн нэр:  Төрийн захиргааны бүтэц, зохион байгуулалт 

2. Сэдвийн зорилго:

Захиргааны зохион байгуулалтын үндсэн асуудлууд, захиргааны байгууллагын макро, микро түвшний бүтэц, зохион байгуулалт, тэдгээрт оногдох үүрэг, хариуцлагын талаар оюутнуудад онол, арга зүйн мэдлэг олгоход оршино.

3. Сэдвийн зохион байгуулалт: 

Лекц - 2 ц

Семинар - 2 ц

ОБДУ – 4 ц

ОБД-  4 ц

 4.  Сэдвийн агуулга:  

-       Захиргааны зохион байгуулалтын үндсэн асуудлууд, тэдгээрийн онолын үндэс, зарчмууд

-       Захиргааны байгууллагын бүтэц, тэдгээрт оногдох үүрэг, хариуцлага

5. Семинар ярилцлагын сэдэв:

“Захиргааны үүрэг, зорилго, бүтцийн харилцан хамаарал”, “Захиргааны макро, микро түвшний бүтэц, зохион байгуулалтын онцлог” сэдвээр бүлгийн ярилцлага зохион байгуулах

6. Оюутны бие дааж гүйцэтгэх ажил:

Ангийн ажлын хүрээнд онолын судалгаа хийх

7. Yнэлгээ:

Сэдвийн агуулгаар семинар, ярилцлагад бэлтгэхдээ оюутны эзэмшсэн мэдлэг, уншиж тэмдэглэсэн материалын агуулга, чанар, шинжлэх ухааны үндэслэл зэргийг харгалзан дүгнэнэ.

8.  Сэдвийн дагуу ашиглах сурах бичиг, ном, гарын авлага:  

А. Хууль тогтоомж:

1.    Монгол улсын Засгийн газрын тухай хууль. 1993.

2.    Монгол улсын Засгийн газрын агентлагын эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2004.

3.    Монгол засаг захиргаа нутаг дэвсгэр, түүний удирдлагын тахай хууль. 1992.

4.    Монгол улсын Яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2004.

Б. Сурах бичиг:

1.  Лүндэндорж.Н. Төрийн онол. УБ., 2007. 

2.  Одгэрэл. П.  Захиргааны эрх зүйн ерөнхий анги. УБ., 2008

3.  Цанжид.А. Төрийн захиргаа.  УБ., 2009.

Г. Бусад:

1.    Баг, хороо-засаг захиргааны анхан шатны нэгж.УБ.,2009.

9.  Явц дундын тодотгол :

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Сэдэв 8

1.Сэдвийн нэр: Төрийн захиргааны  шийдвэр  

2.Сэдвийн зорилго:

Төрийн захиргааны шийдвэр, түүний тухай ойлголт, төрийн бодлого тодорхойлоход захиргааны байгууллагын оролцоо болон шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий гүйцэтгэгч байгууллагын шийдвэр гаргах ажиллагааны талаар оюутнуудад онол, арга зүйн мэдлэг эзэмшүүлнэ.

3.Сэдвийн зохион байгуулалт:

Лекц - 2 ц

Семинар - 2 ц

Дадлага – 4 ц

ОБД-  4 ц

4.Сэдвийн агуулга:  

-       Захиргааны шийдвэрийн тухай ойлголт, төрийн бодлого тодорхойлоход  захиргааны байгууллагын оролцоо

-       Захиргаа төрийн бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий гүйцэтгэгч байгууллага болох нь

5.Семинар ярилцлагын сэдэв:

            Захиргааны шийдвэрийн төрөл, хэлбэрүүд тэдгээрт тавигдах шаардлага сэдвийн агуулгаар ярилцаж дүгнэлт бичих

6.Оюутны бие дааж гүйцэтгэх ажил:

“Шийдвэр захиргааны байгууллагын бүтээгдэхүүн болох нь” /кейс ажиллах/

7.Yнэлгээ:

Сэдвийн агуулгаар семинар, ярилцлагад бэлтгэхдээ оюутны эзэмшсэн мэдлэг, уншиж тэмдэглэсэн материалын агуулга, чанар, шинжлэх ухааны үндэслэл зэргийг харгалзан дүгнэнэ.

8. Сэдвийн дагуу ашиглах сурах бичиг, ном, гарын авлага:  

А. Хэм хэмжээний акт:

1.    Аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас нутаг дэвсгэртээ нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр  гаргасан шийдвэрийг хянах журам. ЗГ-ын 1993 оны 162-р тогтоол.

2.    Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар. ЗГ-ын 1995 оны 53-р тогтоол.

3.  Албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналтын дүрэм.  ЗГ-ын 1999 оны 164-р тогтоол.

В. Сурах бичиг:

1.  Цанжид.А. Төрийн захиргаа.  УБ., 2009.

Г. Бусад:

1.  Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт.УБ.,2008.

2.  Засгийн газрын үйл ажиллагааны тайлан.УБ.,2009.

9.Явц дундын тодотгол :

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 


 

Сэдэв 9

 

1.Сэдвийн нэр:  Төрийн захиргааны  хөгжлийн төлөвлөлт  

2.Сэдвийн зорилго:

Төрийн  захиргаа нь хөгжлийг эрхэмлэгч байхын тулд өөрийн өсөлт хөгжлийн талаар баримтлах бодлого, стратеги, зорилгоо тодорхойлох түүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах үйл ажиллагаа, хүн хүч, хөрөнгө нөөц, цаг хугацааг төлөвлөх талаар цэгцтэй мэдлэг, ур чадварыг  оюутанд эзэмшүүлэх

3.Сэдвийн зохион байгуулалт:

Лекц - 2 ц

Семинар - 2 ц

ОБДУ – 4 ц  

ОБД-  4 ц

4.Сэдвийн агуулга:  

-       Хөгжлийн төлөвлөлтийн тухай ойлголт, захиргааны байгууллагад төлөвлөлтийн гүйцэтгэх үүрэг

-       Хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй

5.Семинар ярилцлагын сэдэв:

            “Захиргааны байгууллагын бизнесийн стратеги төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй” – г судалж загвар боловсруулах

6.Оюутны бие дааж гүйцэтгэх ажил:

Ангийн ажлын практик судалгаа хийх

7.Yнэлгээ:

Сэдвийн агуулгаар семинар, ярилцлагад бэлтгэхдээ оюутны эзэмшсэн мэдлэг, уншиж тэмдэглэсэн материалын агуулга, чанар, шинжлэх ухааны үндэслэл зэргийг харгалзан дүгнэнэ.

8. Сэдвийн дагуу ашиглах сурах бичиг, ном, гарын авлага:  

А. Сурах бичиг:

1.    Рондинэли.Д нарын Төрийн захиргаа ба ардчилсан засаглал:Иргэддээ үйлчилдэг засгийн газар.УБ.,2008.

2.    Цанжид.А. Төрийн захиргаа.  УБ., 2009.

Б. Бусад:

1.    Орон нутгийн хөгжил: Бодлогын суурь үзэл баримтлал.УБ.,2010.

2.    Орон нутгийн хөгжил:Төлөвлөх арга зүй.УБ.,2010.

3.    Төсөв:Иргэний хяналт, оролцоо.УБ.,2003.

9.Явц дундын тодотгол:

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 


 

Сэдэв 10

 

1.Сэдвийн нэр:   Захиргааны хяналт – шинжилгээ, үнэлгээ  

2.Сэдвийн зорилго:

Захиргааны хяналтын тухай үндсэн ойлголт өгч хяналт- шинжилгээний зорилго, үе шат, хамрах хүрээ, хяналтын хэлбэр, захиргааны дотоод ба гадаад хяналтын талаар оюутнуудад онол арга зүйн цэгцтэй мэдлэг олгох

3.Сэдвийн зохион байгуулалт:

Лекц - 2 ц

Семинар - 2 ц

Дадлага – 4 ц

ОБД-  4 ц

4.Сэдвийн агуулга:  

-       Хяналтын тухай үндсэн ойлголт хяналтын зорилго

-       Хяналтын төрлүүд, хяналтын арга хэрэгслүүд

-       Хяналт захиргааны байгууллагын ажлын үр дүнг хэмжих хэрэгсэл болох нь

5.Семинар ярилцлагын сэдэв:

“Хяналт- шинжилгээ-үнэлгээ хийх нь” сэдвээр кейс ажиллах

6.Дасгал, дадлага ажил:

Тодорхой нэг захиргааны байгууллагын гадаад, дотоод орчинд SWOT шинжилгээ хийх       

7.Yнэлгээ:

Сэдвийн агуулгаар семинар, ярилцлагад бэлтгэхдээ оюутны эзэмшсэн мэдлэг, уншиж тэмдэглэсэн материалын агуулга, чанар, шинжлэх ухааны үндэслэл зэргийг харгалзан дүгнэнэ.

8. Сэдвийн дагуу ашиглах сурах бичиг, ном, гарын авлага:  

А. Хууль тогтоомж:

1.  Монгол улсын Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль. 2003.

В. Сурах бичиг:

1.    Цанжид.А. Төрийн захиргаа.  УБ., 2009.

Г. Бусад:

1.    Орон нутгийн хөгжил: Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ.УБ.,2010.

2.    Төсөв:Иргэний хяналт, оролцоо.УБ.,2003.

9.Явц дундын тодотгол:

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

 


 

Сэдэв 11

 

1. Сэдвийн нэр:  Захиргааны мэдээлэл  

2. Сэдвийн зорилго:

Захиргааны мэдээлэл, мэдээллийн технологи, ард олонд мэдээллээр үйлчлэх, мэдээлэлтэй байхын ач холбогдол, мэдээлэл олж авах аргуудын талаар онолын цэгцтэй мэдлэгийг оюутанд эзэмшүүлэх

3.  Сэдвийн зохион байгуулалт:

Лекц - 2 ц

Семинар - 2 ц

ОБДУ – 4 ц

ОБД-  4 ц

4.  Сэдвийн агуулга:  

-       Захиргааны мэдээллийн тухай ойлголт  

-       Захиргааны мэдээллийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах нь 

5. Семинар ярилцлагын сэдэв:

“Захиргааны уламжлалт үйлчилгээг өөрчлөхөд цахим засаглалын гүйцэтгэх үүрэг” сэдвээр илтгэл бичих

6. Оюутны бие дааж гүйцэтгэх ажил:

            Ангийн ажлын практик судалгааг онолын судалгаатай харьцуулах

7. Yнэлгээ:

Сэдвийн агуулгаар семинар, ярилцлагад бэлтгэхдээ оюутны эзэмшсэн мэдлэг, уншиж тэмдэглэсэн материалын агуулга, чанар, шинжлэх ухааны үндэслэл зэргийг харгалзан дүгнэнэ.

8.  Сэдвийн дагуу ашиглах сурах бичиг, ном, гарын авлага:  

Ном, сурах бичиг:

1.    Лүндэндорж.Н. Төрийн онол. УБ., 2007. 

2.    Сосормаа.Ч. Төрийн захиргаанаас нийтийн захиргаа руу. УБ., 2008.

3.    Цанжид.А. Төрийн захиргаа.  УБ., 2009.

9.Явц дундын тодотгол:

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 


 

Сэдэв 12

 

1.Сэдвийн нэр: Төрийн захиргааны хөгжлийн шинэ хандлага  

2.Сэдвийн зорилго:

Захиргааны менежментэд гарч байгаа шинэ хандлага, урсгал чиглэлүүд болох Стратегийн хандлага, Сурч буй байгууллагын онол, Гүйцэтгэл, үр дүнгийн удирдлага, Мэдлэгийн менежмент зэрэг шинэ хандлагуудын талаар танин мэдүүлэх, онолын зохих мэдлэг эзэмшүүлэхэд оршино.

3.Сэдвийн зохион байгуулалт:

Лекц - 2 ц

Семинар - 2 ц

Дасгал, дадлага – 4 ц

ОБД-  2 ц

4.  Сэдвийн агуулга:  

-       Төрийн захиргаанд менежментийн арга техникүүдийг ашиглах нь

-       Захиргааны менежментийн орчин цагийн чиг хандлагууд

5. Семинар ярилцлагын сэдэв:

-       Сурч буй байгууллагын онол

-       Гүйцэтгэл, үр дүнгийн удирдлага

-       Мэдлэгийн менежмент

-       Цагийн менежмент сэдвийн агуулгаар ярилцлага бэлтгэх

6.Дасгал, дадлага ажил:

            “Монголын захиргаа суралцаж байгаа захиргаа болох нь” сэдвийн хүрээнд тайлбар бичих

7.Yнэлгээ:

Сэдвийн агуулгаар семинар, ярилцлагад бэлтгэхдээ оюутны эзэмшсэн мэдлэг, уншиж тэмдэглэсэн материалын агуулга, чанар, шинжлэх ухааны үндэслэл зэргийг харгалзан дүгнэнэ.

8.  Сэдвийн дагуу ашиглах сурах бичиг, ном, гарын авлага:  

А. Хууль, тогтоомж:

1. Мянганы хөгжлийн зорилтот суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого. 2008.

Б. Сурах бичиг:

1.    Рондинэли.Д нарын Төрийн захиргаа ба ардчилсан засаглал:Иргэддээ үйлчилдэг засгийн газар.УБ.,2008.

2.    Сосормаа.Ч. Төрийн захиргаанаас нийтийн захиргаа руу. УБ., 2008.

Г. Бусад:

1.    Орон нутгийн хөгжил: Бодлогын суурь үзэл баримтлал.УБ.,2010.

2.    Төрийн албаны өөрчлөлт шинэчлэлтэй холбоотой нэр томъёоны тайлбар толь.УБ.,2009.

3.    Төр ба хүний эрх /цуврал 12/

4.    Төрийн захиргаа сэтгүүл УБ.,2010.

9.Явц дундын тодотгол :

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

Энэ блог таалагдаж байвал дэмжээд доод зургийг 1 дарчихаарай.

Сэтгэгдэлүүд:

1. namiraa (зочин) | 2012-09-03 16:57:55
sfwz2c
2. namiraa (зочин) | 2012-09-03 17:00:56
mash ih taalagdlaa yag iim towch medeelel oyutnuudad mash heregtei bgaa

Сэтгэгдэл үлдээх:

Таны нэр:
И-мэйл:
нийтэд харагдахгүй
Вэб:
оруулах албагүй
Сэтгэгдэл:
Дуурайлган
бич
CAPTCHA Image Дуут хувилбар
Reload Image

Энэ нь спамаас хамгаалах нэг хэлбэр болно. Нэвтэрсэн үедээ сэтгэгдэл бичихэд энэ гарахгүй.